GOTTVALD, J. Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti výkonnosti, plánování a provádění letů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šošovička, Róbert

Bakalářská práce měla aktualizovat požadavky na teoretickou výuku dopravních pilotů z předmětů "Výkonnost“ a „Plánování a provedení letu" a navrhnout úpravy stávajících učebních textů. Práce srovnává kromě dvou předmětů uvedených přímo v názvu práce i předmět „Hmotnost a vyvážení“, takže překrývá celý předmět 030. V úvodu autor stručně popisuje historii leteckých předpisů a systém teoretické přípravy dopravních pilotů. Následuje srovnání Amendmentu 2 a 5 všech zkoumaných předmětů. Vzhledem k nové struktuře publikování učebních náplní se hlavní srovnání děje na úrovni „Learning Objectives“ (LO). Podle hlavních kapitol definovaných amendmenty jsou podle LO sestaveny přehledové tabulky „starých“ a „nových“ požadavků. Následně jsou rozebírány nutné změny ve stávajících učebních textech. Student v průběhu práce s vedoucím konzultoval minimálně, čím na jednu stranu prokázal velkou míru samostatnosti při řešení bakalářské práce, na druhou stranu konzultace mohly zvýšit kvalitu práce. Výrazně by se snížil počet nepřesných formulací a překlepů, příp. některé části mohly být rozpracovány hlouběji. Práce splnila zadání a přehledně srovnává požadavky na teoretickou přípravu dopravních pilotů z předmětů „Hmotnost a vyvážení“, „Výkonnost“ a „Plánování a provedení letu“. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Daněk, Vladimír

V základních rysech bakalářská práce splnila svůj cíl. Student se dopracoval k porovnání původní osnovy s novými požadavky, které vyplynuly z doplňku 5 k JAR-FCL 1 a nových Learning Objectives. Škoda jen, že autor nevěnoval větší pozornost zpracování získaných výsledků do čtivější formy. Kromě některých neujasněných pojmů, práce obsahuje velké množství stylistických prohřešků. Skoňování slov ve větách autorovi zřejmě nic neříká. Z předložené práce je vidět, že dokončování probíhalo ve velké časové tísni. Nicméně, většina získaných poznatků je využitelná. Autor však mohl jít ještě do větší hloubky a porovnat osnovy až do 4. úrovně. Předložené porovnání osnov je jen do 3. úrovně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29726