DOBIÁŠ, R. Návrh provozu elektro Dobiaš [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavenka, Bohumil

Práce je velmi dobrá. Nedostatky byly odstraněny v prúběhu řešení. K jednotlivým kladům a nedostatkům stručně v bodech: - v rozboru je nutno místo popisu uplatnit rozborové operace - nedostatkem může být také šířka a množství sortimentu - dobré by bylo prozkoumat optimum mezi dodávaným a skladovaným množstvím - domnívám se,že v 3.11 je výše pojistné zásoby při dodávkovém cyklu 8. dnů zbytečně velké - kladně hodnotím využití teorie v praxi - ? co je započítáno do PV prognozované výnosy a jak byla stanovena diskontní sazba?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neužil, Karel

Příkladně zpracovaná práce, obsahující všechny prvky dobrého projektu, od analýzy současného stavu,popisu nedostatků souč. stavu po návrh řešení,který mohl být i ve variantách,úsporná,technická dikce obsahující tabulky grafy, dobrá čeština,vytkl bych jen chybné určení manipulačních jednotek v kap. 5.4, které se počítají v ročních objemech a některé jen skutečně detailní chyby,které ale nesnižují celkovou úroveň práce. I závěrečná ekonomická část je jednoduchá, dostačující pro vyhodnocení zamýšlené investice.Jsem s předloženou prací spokojen,takovýto projekt potěší každého praktika. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 31514