BRUS, L. Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolářová, Jana

Student se seznámil s metodou borcení časové osy, kterou využil pro rozpoznávání srdečních cyklů. K dispozici měl záznamy elektrokardiogramů z experimentu, které se provádějí na lékařské fakultě. Tyto signály byly měřeny při různých podmínkách. Student v programovém prostředí Matlab naprogramoval aplikaci, která umožňuje zpracovávat zvolené části signálu a vyhodnocovat podobnost dvou zvolených částí EKG. Student zadání splnil. Student se práci věnoval hlavně ke konci semestru. Konzultací využíval minimálně. Práci hodnotím stupněm D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
67

Posudek oponenta

Švrček, Martin

Předložená práce popisuje analýzu průběhu EKG signálu s využitím metody Borcení časové osy (DTW). V práci je popsána metoda Borcení časové osy, není zde však uvedeno jak došlo k její implementaci a tedy není zřejmé, zda byl klíčový algoritmus DTW navržen, jak ukládalo zadání, nebo jen převzat z dostupných zdrojů. Chybí zde popis dalších možných variaci této metody a taky popis jak bylo nastaveno určující kritérium shody porovnávaných signálů se vzorem. Teoretická část týkající se biologických signálu a jejich hodnocení je zpracována pečlivě. Práce dále popisuje navrženou aplikaci, která by měla sloužit k analýze signálu. Funkce této aplikace byla odzkoušena. Výhrady mám k formální stránce práce. Zejména bych doporučil používat typové bloky ve vývojových diagramech. Tzv."Screen shooty" aplikace by měly být umístěny spíše v přílohách, nebo citlivě zasazeny do textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce D 34/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

eVSKP id 14501