CSEKES, A. Detekce směru pohledu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Provazník, Ivo

Zadání projektu lze považovat za splněné, student navrhl a prakticky realizoval experimentální měření elektrické aktivity okohybných svalů. Navrhl funkční algoritmy rozpoznávání směru pohledu. Zadanému úkolu se věnoval systematicky a pravidelně konzultoval. Dosažené výsledky lze považovat za kvalitní. Největší slabinou práce je formální zpracovní. Úroveň vlastní práce je vyhovující, výsledky jsou dostatečně interpretovány a diskutovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Kolářová, Jana

Práce se zabývá detekcí směru pohledu. Student využívá signálů EOG, které si naměřil pomocí počítačového systému Biopac. Navrhnul si vlastní protokol měření, který v práci detailně popsal. Pro zpracování signálů použil lineární filtraci a prahování. Práce je dobře rozvržená a každý krok práce je popsán. K práci mám několik výhrad. Na straně 15 student neuvedl jednotky úhlu, ve kterých je rozsah ±30 uveden. Dále se student zmiňuje na straně 24 o problémech působících na měření negativně bez uvedení konkrétních vlivů. Použité filtry student pouze vypsal a nezabýval se dále obecně filtrací i když ji v práci použil. Na straně 28 je mezní frekvence uvedena v příkazu fir1, ale není uvedeno, jakým způsobem je určena. V závěru práce pak chybí statistické vyhodnocení navržené detekční metody. Z formálního hlediska je nutno vytknout velké množství gramatických chyb, s uvedením faktu, že čeština není rodnou řečí studenta. Z formulací vět je však patrné, že danému problému rozumí a je autorem předložené práce. Tuto práci hodnotím stupněm D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce C 36/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 14504