CIGÁNEK, J. Komunikace měřicích přístrojů s počítačem – návrh laboratorních experimentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jakubová, Ivana

Ústředním bodem bakalářské práce Jana Cigánka bylo vytvoření řídicího programu, který by umožnil ve školní laboratoři automatizovat některá rutinní měření, a to dostatečně operativně, bez jakéhokoli nároku na předběžný zácvik obsluhy, přitom však názorně a flexibilně, tedy s možností volit vhodný měřicí přístroj, definovat množinu zadaných i měřených hodnot, případně pohotově ji modifikovat dle aktuálních výsledků měření. Tento úkol student beze zbytku splnil. Seznámil se s možnostmi obousměrné komunikace měřicích přístrojů s řídicím počítačem. Funkčnost vypracovaného programu v jazyce C++ demonstroval na laboratorní úloze s napětím řízenými filtry, k níž sestavil zadání i pokyny k experimentům, navrhl a osadil jednoduchý přípravek a posléze realizoval vzorové měření. Student přistupoval ke svému úkolu zodpovědně, pracoval systematicky a cílevědomě. Velmi výrazně se během práce zlepšila jeho schopnost orientovat se v různých zdrojích technických informací od výukově zaměřených pramenů přes firemní literaturu až k internetovým fórům, jejichž obsah je nutno přebírat vždy s rozmyslem a po důkladném vyzkoušení. Předložený text poměrně výstižně informuje o postupu i výsledku práce. Pečlivější závěrečná kontrola mohla odhalit řadu interpunkčních chyb a jazykových nepřesností, které sice ruší, ale většinou nejsou zásadního rázu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená bakalářská práce je zaměřena do oblasti komunikace mezi počítačem typu PC a měřicími přístroji. Práce má dostatečný rozsah (35 stran + 4 strany příloh) a je logicky členěna. Oceňuji stručný a přitom výstižný způsob vyjadřování studenta, který bohužel není u bakalářských prací úplně běžný. Práce obsahuje jen minimum překlepů či formálních pochybení (např. zarovnání textu, místy chybné odkazy na obrázky, či kapitoly, nebo kvalita patrně převzatých obrázků). Vytvořená aplikace v jazyce C++ pro automatizované měření je přehledná a z práce vyplývá, že je také plně funkční; což vypovídá o programátorských schopnostech studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 14503