DOHNALOVÁ, M. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Velmi jednoduché a razantní urbanistické řešení je přesvědčivé, stejně jako lapidární řešení fasád. Takto pragmaticky a profesionálně provedený koncept poněkud oslabuje formální řešení zelené poloprivátní terasy, menší škála bytů (naprostá většina v kategorii 1+kk) a neosvětlené schodiště. Tmavě šedá až černá barva fasády působí sice přesvědčivě, otázkou však zůstává, zda je tato podoba stavby přívětivá a akceptovatelná pro běžné obyvatele domu. Celkové hodnocení vedoucího práce B89

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 aktivní
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Vágner, Lukáš

Autor vycházel z dobrého urbanistického a architektonického konceptu, který však po stránce provozní, funkční a výrazové nedotáhl do zcela zdařilého konce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Z urbanistického hlediska se návrh jeví jako přijatelný, natočení a velikost hmot domu je příznivá. Autor šel správným směrem, ale není tato myšlenka dotažená.
Architektonické řešení C Vzhled domu se vyznačuje klidným a monotónním dojmem. Střídání plného pilíře a …nerezového…zábradlí je až do jisté míry fádní. Ne příliš dobře působí použití tmavých barev jednotlivých pater domu.
Provozní řešení D Podzemní parkování není navrženo, dle mého názoru, ekonomicky a prostorově využitelné. Jako nejslabším motivem v navrhování vidím řešení parteru s umístěním sklepů, které zde nemají co dělat. Veřejný prostor by zasloužil větší pozornost ( absence vodního prvku, městského mobiliáře a pobytových ploch ). Počet komunikačních jader a únikových cest není dostatečný.
Technicko konstrukční řešení C Autor zvolil kombinaci železobetonového skeletu – ve spodních patrech, a stěnového systému v horních patrech domu, kdy v parteru je tento princip nečitelný a nejednoznačný. Tři podzemní patra ve skutečnost s sebou nesou spoustu technických a normových požadavků, které zde nejsou zohledněny. Předložené detaily odpovídají znalostem bakaláře.
Formální úroveň B Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje dobrým zpracováním, je přehledné a srozumitelné.
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 52699