TOMO, M. Využití technické analýzy při obchodování futures odvozených od akciových indexů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu C Práci považuji za přínosnou, k dosaženým (vynikajícím) výsledkům a závěrům autora se však stavím rezervovaně.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Hatlapatka, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 28211