CHLEBNÝ, R. Měření charakteristik DC a EC motorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondruš, Jiří

Student v rámci své bakalářské práce navrhoval a řešil úpravy dynamometru pro měření parametrů malých DC a EC motorků. Velkým přínosem pro zvýšení přesnosti je navržené využití bezkontaktního (optického) snímání otáček a momentu. Součástí práce je popis DC a EC motorků i samotné vířivé brzdy, která vytváří zátěžný moment. Student věnoval hodně pozornosti samotné konstrukci a veškeré mechanické úpravy provedl sám. V závěru práce je popsáno experimentální měření a zhodnocení navržených úprav. Z důvodu dlouhé dodací lhůty navržených snímačů nebylo dokončeno zprovoznění nových snímačů a proto nemohla být ověřena deklarovaná přesnost, která vychází lépe jak 0,1%. Tato činnost vyžaduje znalosti programování mikroprocesorů, které už jsou nad rámec zadání bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Předložená bakalářská práce má 80 stran a je rozdělena do osmi kapitol včetně závěru. Práce se zabývá měřením momentových charakteristik DC a EC motorků malých výkonů. V první části práce se autor zabývá konstrukcí a vlastnostmi DC a EC motorků firmy MAXON. Druhá část práce se zabývá návrhem a kosntrukcí nového dynamomentru pro měření motorků malých výkonů. V třetí části práce je provedeno porovnání měřených zatěžovacích charakteristik DC motorků na starém dynamometru, nově zkonstruovaném dynamometru a hodnot udávaných výrobcem. Přínosem bakalářské práce je vytvoření relativně přesného dynamomentru pro měření motorků malých výkonů. Po formální stránce je práce pečlivě zpracovaná. Zadání bakářské práce bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 28205