ZUBER, Z. Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Vítězslav

Student pracoval iniciativně s potřebnou mírou samostatnosti. Dbal pokynů a rad vedoucího práce, prostudoval dostupnou literaturu, konzultoval postup práce s vedoucím. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 44/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student ve své práci vypracoval souhrn moderních bezpečnostních systémů, které se používají v motorových vozidlech. Detailně popsal jeden zvolený systém a zhodnotil jeho parametry. Podle zadání měl student navrhnout možnosti řešení praktických úloh pro předmět BAEB. Tato část je velmi stručná. Student je velice rámcově navrhl tři varianty laboratorních úloh. V této části chybí podrobnější vysvětlení zmíněných návrhů a shrnutí výhod a nevýhod navrhovaných metod. Závěr práce je velice stručný a nepostihuje všechny aspekty bakalářské práce. Po formální stránce je práce dobrá, až na několik drobných nedostatků. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 15949