ŠKAŘUPA, P. Analýza vína pomocí moderních analytických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Přemysl Škařupa splnil zadání bakalářské práce. Práci dokončil včas a při tvorbě literární rešerže dokázal využít všech dostupných informací. Práce je velmi dobře graficky zpracována a je velmi čitelná a přehledná. Jelikož jde o čistě teoretickou práci, některé parametry bakalářské práce nelze hodnotit. Celkově práci hodnotím známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pořízka, Jaromír

Cílem této bakalářské práce bylo shrnout a popsat nejdůležitější látky obsažené ve víně a vypracovat literární rešerži o využití moderních analytických metod pro stanovení těchto látek. Řešitel předkládané bakalářské práce splnil požadavky zadání na výbornou. Logické členění je příkladné. Tato práce je velice dobrým rozcestníkem při volbě vhodné techniky pro stanovení vybraných analytů ve víně. Jednotlivé techniky jsou stručně popsány a pro podrobnější informace je čtenář odkázán na správně citované literární zdroje, kterých je 78, což je na bakalářskou práci, ač rešeršní, nadstandartní počet. Tímto řešitel prokázal schopnosti orientace v literatuře a potěšitelné je, že většina zdrojů je v Anglickém jazyce. V kapitole 3.1. (Stanovení prvků ve víně) mi u jednotlivých technik chybí informace o limitech detekce, hodnoty šířky koncentračního rozsahu a zařazení těchto informací do tabulky, ze které by bylo možné provést rychlé a přehledné porovnání. Co se týče jazykového zpracování - v práci se nevyskytuje větší množství gramatických ani typografických chyb. Formální úroveň zpracování je vysoká, jen bych vytknul nesjednocení grafického zpracování organických struktur, kdy některé obrázky mají rozdílné rozlišení než jiné. Jedná se však jen o detail a vše ostatní odpovídá standardu. Vzhledem k výše uvedenému, hodnotím práci známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23745