KŘIŠTOF, A. Analýza rizik pracovního prostředí ve výukových chemických laboratořích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašek, Ivan

Student Krištof při zpracování své bakalářské práce komunikoval s vedoucím bakalářské práce jen velmi sporadicky a to až vlastně bezprostředně před termínem odevzdání bakalářské práce. Vzhledem k jeho individuálnímu přístupu obsahovala původně zpracovaná práce řadu vážných formálních a věcných chyb, které bylo nutné přehodnotit, doplnit a přepracovat. To se z větší části po konzultacích podařilo zrealizovat. Student tím, že nevyužíval konzultací, tak si ztížil zpracování tématu a vlastní práci. Jeho přístup k zpracování bakalářské práce byl o to omezenější a obtížnější. Ukázalo se, že spolupráce s vyučujícím je nutná a není možné ji nerealizovat. Student ve zbývajícím čase doporučení a doplňky z větší části akceptoval a v práci zapracoval. Dalším nedostatkem jeho práce je absence vlastních závěrů a návrhů k řešení tohoto problému. Doporučuji práci po obhajobě a odpovězení dotazů přijmout. Současně navrhuji hodnocení práce známkou dobře (C).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 10
Studium literatury a její zpracování C 9
Využití poznatků z literatury C 9
Kvalita zpracování výsledků B 10
Interpretace výsledků, jejich diskuse C 9
Závěry práce a jejich formulace D 8
Využívání konzultací při řešení práce E 7
Celkový přístup k řešení úkolů D 8
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Mika, Otakar Jiří

Student předložil svoji bakalářskou práci na téma "Analýza rizik pracovního prostředí ve výukových chemických laboratořích". Požadavky zadání práce se podařilo autoru bakalářské práce dobře naplnit. Studium odborné literatury a jiných zdrojů bylo důkladné, autor uvádí v přehledu odborné literatury a literárních zdrojů celkem 41 položek. Citace odborné literatury a použitých webových stránek je uváděna správně. Využití poznatků z literatury a jiných zdrojů je v bakalářské práci správné. V části o platné legislativě je správně uveden národní zákon a jeho prováděcí vyhlášky (na str. 11), uvedeny jsou také ČSN. Nicméně bych očekával i zmíňku o metodických pokynech a sděleních Ministerstva životního prostředí k problematice chemických látek. Také chybí alespoň stručné uvedení nového evropského souboru legislativních norem k chemickým látkám a chemickým přípravkům označovaných souhrnně jako REACH. Domnívám se, že autor věnoval nízkou pozornost látkám reagujícím nebezpečně s vodou (str. 22), protože tomu věnoval jen 2 věty. Zpracovaní výsledků je provedeno dobře. Interpretace výsledků a jejich diskuse je podrobná a široce rozebírá nejen vlastní oblasti bezpečnosti práce v chemické laboratoři, ale také základní charakteristiky jednotlivých chemických laboratoří a laboratorních prací podle jednotlivých odborných ústavů chemické fakulty. Úroveň jazykového zpracování je velmi dobrá, ale v předložené práci se vyskytují také překlepy, drobné chyby a občasné hrubé gramatické chyby (např. str. 39). Celkový dojem je velmi dobrý, bakalářská práce je úhledná. Vlastní závěry bakalářské práce a jejich formulace je poměrně chudá, autor mohl tuto část obohatit o vlastní stručný návrh s využitím své práce, svých znalostí a skušeností a konzultací se studenty. Formální úroveň bakalářské práce je velmi dobrá, ale je také zbytečně znehodnocena některými nepřesnými tvrzeními. Na str. 31 bakalářská práce uvádí "O jejich toxicitě bude pojednáno v seznamu chemikálií v příloze". Bakalářská práce však neobsahuje žádnou přílohu, obdobný odkaz na přílohu je ještě na str. 32 dole a na str. 33 nahoře. Dále je v práci 2x odkaz ne neexistující přílohu (str. 37): "Rizika použivaných chemikálií jsou popsána/stanovena v příloze". Přes dílčí nedostatky je bakalářská práce velmi dobře využitelná jak na vlastní chemické fakultě pro některé potřeby výuky, tak i pro řešení vysoké a spolehlivé bezpečnosti v chemických laboratořích na chemické fakultě. Doporučuji bakalářskou práci přijmout po zodpovězení dotazů vedoucího bakalářské práce, oponenta a zkušební komise. Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou velmi dobře - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 12
Logické členění práce B 10
Kvalita zpracování výsledků B 10
Využití literatury a její citace A 12
Úroveň jazykového zpracování B 10
Formální úroveň práce – celkový dojem B 11
Interpretace výsledků, jejich diskuse B 10
Závěry práce a jejich formulace C 9
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 10660