JAKUBÍKOVÁ, B. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hybská, Bohumila

Studentka si zvolila jako řešení kompozici tří samostatných objektů, které umožnily vytvoření zajímavého prostoru mezi obejkty s různou mírou "veřejnosti" a "intimity". Dispozice jsou přehledné a až na drobné nepřesnosti i uživatelsky příjemné. Chybí větší propracovanost venkovního vzhledu objektů a práce na vizuálním zobrazení návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka pracovala po celou dobu soustavně. Při tvorbě konceptu podrobně ověřila několik možností, aby na závěr vybrala koncept kompozice několika objektů se dvěma průchody.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Musilová, Lenka

Celkové urbanistické řešení návrhu a jeho začlenění do okolí příznivě reaguje na historický vývoj v lokalitě a okolní zástavbu, využívá a posiluje hodnoty místa. Uspořádání funkcí a základní provozní řešení dávají předpoklad kvalitního návrhu, architektonické a zejména dispoziční řešení nejsou dopracovány v odpovídající úrovni. Bakalářská práce postrádá v některých ohledech - formální přesvědčivost i komplexnost detailu, které by však mohla získat další prací na návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B 1. Urbanistické řešení Návrh doplňuje heterogenní území města odlišnými motivy jižní a severní uliční fronty - volně stojícími objekty podél Sokolské ulice a souvislou severní uliční frontou tvořenou městskými řadovými bytovými domy; vytváří čitelnou texturu rezidenčního bloku s intimním i prostupným vnitroblokem. Přiměřenému objemovému řešení traktů bytových domů neodpovídá předimenzovaná společná třípodlažní podzemní garáž výrazně přesahující objem novostavby na povrchu a kapacitou značně převyšující potřeby navrhovaných funkcí; vyvolává zvýšené nároky na dopravní obsluhu a negativní vliv na životní prostředí obytného bloku i okolí (hluk, axhalace).
Architektonické řešení B 2. Architektonické řešení Odlišná forma uličních traktů a příznivé objemové řešení není rozpracováno v návrhu architektonického členění fasád, které působí nehotově; architektonické řešení by zasloužilo pečlivějšího dopracování včetně řešení obchodního parteru.
Provozní řešení C 3. Provozní řešení Princip funkčního řešení oddělluje jednotlivé provozní celky a splňuje požadavky na jejich užívání. Dimenzování a dispoziční řešení garáží ve třech podzemních etážích je pro navrhovaný typ zástavby v dané lokalitě neekonomické. Zatímco zónování a rozmístění funkcí je logické, včetně provozního schématu (vstupy, zásobování, atd.), dispoziční uspořádání, zejména v bytových patrech, není dořešeno, byty postrádají v mnohých parametrech obytný komfort - hloubky místností, kuchyně bez denního osvětlení, atd. Problematický je odstup a zastínění obytných prostor - studia a oslunění na jižní fasádě budovy na severozápadním nároží.
Technicko konstrukční řešení B 4. Technicko konstrukční řešení Koncept konstrukčního řešení odpovídá navrženému typu budovy. Návrh vyžaduje odstranění 3. suterénu.
Formální úroveň C 5. Formální úroveň Předložená práce je zpracovaná na dostatečné grafické úrovni, část příloh by zasloužila pečlivější vypracování - zejména výkresy pohledů a perspektiv.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 52743