LIPTÁKOVÁ, J. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Koncept, který si autorka Jana Liptáková zvolila, se jí díky soustředěné práci dařilo postupně rozvíjet, aniž by ztratila ze zřetele základní ideu. Poctivé hledání jednoty urbanistického, architektoinického, provozního i technického řešení je tak v závěrečné prezentaci zřejmé, byť finální řešení vnějšího vzhledu stavby bohužel není z tototo hlediska dle mého úplně přesvědčivé. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení. Celkové hodnocení vedoucího práce A/90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Joura, Ivo

Solidní návrh, s kvalitní figurou, požadovaným soudobým výrazem i poměrně kvalitními dispozicemi. Chybí něco málo odvahy v řešení zmíněných jižních a severních fasád obytných částí objektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - urbanistické řešení návrhu je uspokojivě vysvětleno pomocí situačních schémat s průvodními texty.
Architektonické řešení B - navržená hmota je k okolí přívětivá, s poměrně velkou „výtěžností“ a jasným konceptem. - rozvržení jednotlivých funkcí (kavárna na nároží, bydlení v samostatných hmotách etc.) je logické a správné. - fasády jsou řešeny kultivovaně, s výjimkou exponovaných severních a jižních fasád obytných částí objektu. Zde chybí, na rozdíl od ostatních fasád, více invence.
Provozní řešení B - oceňuji oddělení garáží (rezidenti x zbylí). - dispozice parteru je zvládnuta kvalitně. - problémem je návrh pouze jednoho kusu dveří mezi garážemi a schodišti. - postrádám větší pestrost navržených typů bytů a kancelářských prostor.
Technicko konstrukční řešení B - bez připomínek.
Formální úroveň B - grafické zpracování je uspokojivé a vyvážené, bez dalších připomínek.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 52733