BÍROVÁ, E. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Eva Bírová po počátečních analýzách přišla s jednoduchým konceptem, kterým se snažila poměrně rozsáhlý stavební program skloubit s měřítkem místa. To se jí celkem podařilo, dle mého tak slabinou zůstal zejméná poněkud utopený parter domu na jižní straně. Jednoduché objemové i provozní řešení sice působí v některých částech možná poněkud schematicky, nicméně výsledný návrh je zdařilou odpovědí na zadání. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení. Celkové hodnocení vedoucího práce B/80.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Bambuchová, Jarmila

Navržený polyfunkční dům splňuje požadavky zadání a samostatně funguje, bohužel ve výsledku působí v daném místě poněkud formálně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Avizovaný záměr podpořit pohyb lidí v místě a navázání na historickou parcelaci není řešen příliš přesvědčivě. Navržená pasáž vede do „nikam“, opticky téměř pod úroveň přilehlé komunikace Sokolská.
Architektonické řešení B Prakticky pravidelné dělení na 3 hmoty dosáhlo autorkou požadovaného optického rozčlenění, ale výsledkem je spíše návaznost na výstavbu ze 70.let, než propojení s historickou zástavbou.
Provozní řešení C Chybí jasně řešené odpadové hospodářství. Není přípustné řešit zázemí obchodů jako jeden prostor s šatnou i WC. Využitelnost polosoukromé terasy mezi jednotlivými obytnými kubusy je diskutabilní.
Technicko konstrukční řešení B Energetickou náročnost budovy řeší autorka masivním zateplením. Projekt splňuje požadavky zadání na využití dešťové vody. Nejasné řešení VZT garáží a zásobovací rampy.
Formální úroveň D Faktické chyby ve způsobu zakreslení ramp a schodišť, část výkresů je špatně čitelná. Z výkresu situace nejsou jasné dopravní vazby na okolí.
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 52729