ZLÁMALOVÁ, I. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Ivana Zlámalová ve své práci přináší stále hojněji uplatňovány koncept (horské) louky jako součást městského interiéru. Nezůstává však u pouhé lokální citace zahraničních realizací, ale tvůrčím způsobem jej zasazuje do místního kontextu. Původní průhledy od městského centra na svěží stráně okolních kopců, přetnuté kontroverzní výškovou panelovou zástavbou, rehabilituje v podobě svažitých zelených pobytových střech, hmotově gradujících k okolnímu betonu. Výsledkem je tak pozoruhodná architektura, s pokorou nakloněna k historickému jádru, hrdě vypjatá k ideálu socialistického bydlení. Autorka prokázala vynikající schopnost svěžím a citlivým způsobem reagovat na problematiku narušené historické kontinuity místa za použití soudobých výrazových prostředků. Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A pečlivý, hravý, s velkou mírou osobního nasazení
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Návrh svým měřítkem a členěním hmot respektuje architektonický ráz místa a vnáší do městského prostředí přírodní prvek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrhu předchází důkladná analýza. Vlastní řešení respektuje potřebu komunikace odlišných částí města a logicky odděluje provoz pěších a dopravní obsluhy.
Architektonické řešení A Koncept návrhu je originální, citlivě reaguje na potřeby člověka žijícího ve městě (byť i malém). Otázkou zůstává, zda by se jej podařilo udržet v této podobě – přístup na svahy, jejich údržba, zábradlí, technické doplňky?
Provozní řešení B Provozní řešení je vcelku přehledné, logické, bez zřetelných kolizí. Bude možné zajet autem ke skladu 1.41? Dveře na únikových cestách by se měly otvírat ve směru úniku.
Technicko konstrukční řešení A Navržená konstrukce umožňuje realizaci daného konceptu. Nebudou „kukaně“ (jak píše autorka) bránit požadovaným hodnotám oslunění obytných prostor?
Formální úroveň B V práci je užíváno různých fontů a velikostí písma.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 52783