BARTOŇOVÁ, L. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

Hlavní myšlenkou předkládané bakalářské práce Lucie Knytlové je nalezení takového prostorového řešení, které by obsáhlo předepsaný stavební program a zároveň citlivě dotvořilo stávající urbanistickou blokovou strukturu. Za nejcennější v jejím konceptu považuji sochařský přístup k hmotovému řešení, který dává vzniknout zajímavému typu studentského bydlení s vnitřním atriem a poloprivátními pavlačemi. Otázky a náměty k obhajobě: Vysvětlit fungování pavlačí v závislosti na povětrnostních podmínkách (uzavíratelnost?).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Lucie Knytlová patří mezi studenty, kteří přistupovali k zadání bakalářské páce zodpovědně a s maximálním zaujetím. Pracovala průběžně a samostatně.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Sochor, Jan

Návrh velmi jednoduchými objemy zaplňuje stávající proluku v městském bloku, měřítko stavby navazuje na okolní zástavbu a přirozeně zapadá do kontextu. Zvolený princip samostatných objemů je velmi silným motivem, který ale bohužel není dotažen. Nepřesvědčivé využití potenciálu průchodů i vnitřního dvora, společně s poněkud formálním zprůhledněním pavlačí prosklením jejich podlah, pak trochu zbytečně oslabují silný koncept. To je zřejmě daní za jinak velmi lapidární a nepřemrštěné řešení daného úkolu na dané místo. V celku dosahuje autorka návrhu velmi pozitivního výsledku zejména díky zdařilému objemu a měřítku navržené zástavby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - oceňuji řešení, které svým měřítkem vhodně reaguje na kontext místa - poněkud nedotažené mi připadá řešení průchodů mezi objekty, které vedou z ulice „nikam“ (zároveň narušují integritu městského bloku i z hlediska pronikání hluku z frekventované ulice Vídeňské
Architektonické řešení A - jednoduchá forma objektů i uměřenost tvarů a objemů jsou velkou předností tohoto projektu - členění na samostatné bloky zůstává trochu příliš formální, průchody mezi jednotlivými objekty jsou silným motivem, ale díky nevyužití jejich potenciálu také slabinou projektu
Provozní řešení C v základu je dispoziční uspořádání celého objektu jednoduché a snadno čitelné, komerční využití pouze v části parteru se mi zdá přiměřené - nejasné využití vnitřního dvora, do kterého jsou i v přízemí orientovány jak společenské tak klidové části bytů (a také místnost s kontejnery na odpad) - sporná orientace ložnic bytů v přízemí na sousední pozemek vnitroblok
Technicko konstrukční řešení B - zvolený konstrukční systém je vhodný pro dané řešení - nepříliš vhodné se mi zdá použití otevřených pavlačí s pochozím sklem
Formální úroveň B - výkresy jsou čitelné a přehledné - chybí pohled z vnitrobloku (západní) - celková prezentace je možná až příliš strohá, trochu oživení by zejména vizuálně atraktivním výkresům neuškodilo (stafáž zeleně, lidí v řezech, prezentace vnitřního dvora a pavlačí v perspektivě apod.)
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 39666