KRAJČOVIČOVÁ, B. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Barbora Krajčovičová vždy své projekty promýšlí a věnuje velkou pozornost přípravným analýzám a zejména konceptu díla. Neváhá cizelovat své řešení architektonického prostoru a co nejlépe projekty zapojit do kontextu daného místa. Posléze pak trochu podceňuje práci na výkresové dokumentaci a závěrečné adjustaci projektů. Podstatné ale je, že se postupně profiluje do výrazné tvůrčí osobnosti. Svou budoucí profesi bere vážně a hledá si svou cestu k profesionálnímu výkonu. Na projektu si především cením toho, že pracuje velkoryse s volným otevřeným venkovním prostorem a vytváří tak příležitost pro “život na ulici”.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka přistoupila ke zpracování závěrečné práce zpočátku volněji, což se projevilo zejména na závěrečném zpracování a adjustaci projektu. Na druhé straně je to silná osobnost s mnoha tvůrčími aktivitami s přesahy do uměleckého světa.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Mašek, Radomír

Předvedená práce působí jako moderní novostavba, která ale měřítkově a kompozičně úplně nezapadá do zástavby historického centra města. města.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C -návrh řeší zvláštně, funkčně i objemově, řešené území pomocí dvou různě členěných bloků tvaru L. -dopravně napojuje jednoduše řešené území vytvořením vstřícného vjezdu v křižovatce ul. Sokolská a Králova; silný pěší tah sídliště-centrum řeší jen dle průvodního slova tak, že pohyb zachytává v meandrech bloků, přímé vazby na okolí řešeny, zdá se, nejsou
Architektonické řešení C -Čistým tvarováním hmoty dvou funkčních bloků studentka vytvořila zajímavý okrsek, který ale moc nezapadá do historické zástavby centra města -funkční členění komplexu v exteriéru odpovídá i členění a materiál povrchu jednotlivých částí -autorka umisťuje k ulici Sokolská dominantní kancelářský objekt, který však svým významem nekoresponduje s měřítkem a okolím.
Provozní řešení C -v parteru umístění kavárny v sz koutu komplexu, tedy mimo centrum života, vede dle mého názoru ke snížení atraktivity provozu. -přímé propojení obchodního parteru a garáží je možno jen schodištěm v sv rohu území což snižuje celkově atraktivitu obou funkcí - variabilita dispozičních řešení bytů i kancelářských prostor je malá -řešení parteru v dokumentaci chybí; chybí tu i, podle mého názoru záchytný, poutací bod.
Technicko konstrukční řešení C - zvolené konstrukční řešení je klasické a odpovídá potřebám a tvaru objektů -z řezů a pohledů lze vyčíst, že komplex je řešen v ideální rovném prostoru, práce postrádá řešení návaznosti na okolí -volba jednoduchým způsobem podpořit materiálově čitelnost funkční členění objektů v komplexu je příjemná
Formální úroveň B - dokumentace byla předložena v elektronické podobě - grafická úroveň práce je slušná
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 52770