MORÁVEK, J. Návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Pan Morávek řešil rekonstrukci malé vodní elektrárny. Ta se sestává o doplnění další turbíny, která by využívala většího průtoku v dané lokalitě. V první části se zabývá rozdělením vodních elektráren. Tato část je zpracována stručně a přitom přehledně, což je výborné, protože se ve většině případů jedná o známé věci. V další části se plně věnuje popisu již stojící elektrárny. Vypočítává ekonomický přínos současného a budoucího řešení. Výkonové zaústění bude do současného rozvaděče, proto část o elektrických ochranách vyjmenovává jednotlivé typy a má spíše doporučující charakter. V poslední části se student zabývá konečným ekonomických posouzením. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Bartošík, Tomáš

Předložená balakářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. Na začátku teoreticky popisuje problematiku malé vodní elektrárny. Následuje popis vodního díla a jeho současný stav. V závěrečných kapitolách se zabývá návrhem rekonstrukce a ekonomickým zhodnocením. Za nedostatek považuji absenci konkrétního příkladu výpočtu výkonu elektrárny při M-denním průtoku. S těmito hodnotami je prováděna ekonomická úvaha a není zřejmé, s jakou účinností a s jakými ztrátami bylo počítáno. Práce je po formální stránce v pořádku a splňuje všechny body zadání. Přehlednost kapitol a jejich rozdělení je na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 30573