KYSELOVÁ, A. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Adéla Kyselová ve svém konceptu vychází z tradičního schématu valašského fojství, které v těsném sousedství Mikyškova domu tvůrčím způsobem rozvíjí v sestavu atriových platforem, akcentovaných ve vyšších podlažích jednotlivými hmotami bydlení. Zajímavé prostorově - funkční schéma jedinečným způsobem dokomponovává specifickou místní situaci původních hradeb a nabízí atraktivní víceůrovňové průhledy v postupných prostorových plánech. Na základě podrobných analýz a detailního seznámení se s lokálními zvyklostmi i limity místa autorka v souladu se svým konceptem umístila do objektu životaschopnou funkci komunitního senior centra. Výrazný pěší provoz z přilehlé panelové zástavby a uzavřené uspořádání, doplněné vlastní kavárnou a dalšími veřejnými aktivitami poskytuje žádanou plnohodnotnou integraci seniorů do každodenního života města při zachování potřebné míry soukromí a pocitu bezpečí. Ucelené vyznění návrhu je podtrženo materiálovým řešením fasád za použití místních zdrojů - břidlice odkazující na nedaleký kamenolom a tradičního dřeva. Adéla Kyselová prokázala vysokou míru invence, která s spolu s citlivostí a pokorou k místu i človeku naplnila a rozvinula požadavky nad rámec zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A pečlivý, svědomitý, s velkou mírou kreativity a vzácné pokory
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Práce má smysluplný koncept a přesvědčivost, odráží výtvarné i konstrukční kvality autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh vhodně zabírá celou plochu určenou k zástavbě. Řešení organizace pohybu pěších a dopravy je zcela přiměřené zvolené funkci objektu
Architektonické řešení A Vychází z promyšleného a smysluplného konceptu, jehož výsledkem je příjemná architektura vhodně doplňující proluku ve stávající zástavbě.
Provozní řešení B Umístění odpadků 1.52 uvnitř dispozice není nejvhodnější. U cvičebního sálu chybí sprchy. Sklepní kóje jsou až ve 3. PP?
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení je přiměřené výsledné architektuře.
Formální úroveň A Práce splňuje požadavky zadání.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 52775