MIKLOVÁ, K. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Studentka pracovala průběžně, reagovala na připomínky vedoucího práce, k řešení problémů přistupovala aktivně. Mým úkolem je posoudit způsob, jakým byl projekt vytvořen a jak o něm byla jeho autorka schopna uvažovat a to je také předmětem mého hodnocení. Výsledkem je velmi čistá a komplexní práce. Otázky a náměty k obhajobě: Zdůvodni ztvárnění fasády spojovacího krčku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bajger, Oldřich

Práce vykazuje celkově velmi vysokou úroveň. Analytická část dokazuje schopnost vnímání urbanistických souvislostí a jejich důležitost (velmi oceňuji práci s historickými půdorysnými stopami v koncepční fázi návrhu). Vlastní koncept je relativně jednoduchý, snadno čitelný a v konečném důsledku nejen působivý, ale především zásadním způsobem obohacující - přináší do řešené lokality pro mně nečekaně široké spektrum rozlišných prostor a funkcí, které se vzájemně velmi příjemným způsobem snoubí. Dispoziční řešení je logické, šetrné kde je třeba a přitom rafinovaně velkorysé (viz.rampa do garáže - kavárna - kino). Dům (respektive komplex) má adekvátní měřítko, členěním oken a celkovou výškou přirozeně rezonuje s navazující uliční zástavbou na nábřeží. Pozitivně hodnotím také pozvolné zvyšování atik a stupňovitost směrem od řeky - nuance, které přinášejí neagresivní akcent do nároží, ale také fakt, že vyšší ustoupená část nové zástavby bude vnímána nejspíše až při pohledu ze vzdálenějšího břehu. Tento moment, kdy se celkový vzhled budovy mění s měnícími se pozicemi pozorovatelů, je přinejmenším zábavný a v tomto případě přidává dílu na kreditu. Po obsahové stránce je jak textová, tak výkresová část věcná, přehledná, obsahující chvályhodným způsobem zpracovanou komplexní přípravu pro eventuelní následnou projektovou přípravu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 31650