HANUS, V. Tavení popele z biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Student při vypracování diplomové práce postupoval aktivně a samostatně. Práce obsahuje jak část rešeržní, tak část experimentální. Rešeržní část působí na čtenáře nesouvisle, místy není zřejmý vztah uváděné problematiky k zadání práce. V experimentální části byly prováděny experimenty pro ověření vlivu parametrů zkoušek na výsledné teploty deformace. Škoda, že při vyhodnocování výsledků se student omezil na pouhé konstatování zjištěných poznatků bez dalšího zdůvodnění či hledání příčin. I přesto práce přináší některé zajímavé poznatky, které mohou být přínosné pro průmyslovou praxi. Celkově hodnotím práci známkou dobře, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Práce se v první části zabývá biomasou, poté je popsáno chování popele z různých druhů biomasy, bohužel bez shrnutí čí závěru. Dále práce pojednává o problematice vyzdívek. Další částí jsou zaměřeny na experimentální výzkum charakteristických teplot popele pro vybrané vzorky. Výsledky výzkumu jsou shrnuty do tabulek a slovního hodnocení. Grafická úprava je dobrá, jen chybí mezery před jednotkami. I přes nedostatky v interpretaci výsledků a nesouvislost jednotlivých kapitol práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29643