KOLLNEROVÁ, K. Metody zhotovování závitů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma je pojato technicky přehledně, kapitoly jsou názorně doplněny příklady, především teoretická roztříděná část. Nezávisle zvolené a doložené 2 ukázky výroby vše vhodně doplňují. Celkově dává bakalářská práce ucelenou představu o zadaném tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Autorka rozdělila práci na čtyři hlavní kapitoly. V prvních třech kapitolách jsou detailně popsány jednotlivé metody výroby závitu a v poslední kapitole je praktická část, návrh výroby závitů M6 a M8. Práce je přehledně zpracovaná a mohla by sloužit jako učební pomůcka. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 29649