KLAZAR, M. Programování CNC strojů pro výrobu součástí typu hřídel. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Bakalářská práce je pojata celkově přehledně. Základní teorie názorně předchází příkladové experimentální části, která je doložena podrobnějším rozborem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Prezentované obrázky a tabulky nejsou důsledně provázány s texty. V práci zcela postrádám volbu řezných nástrojů. Uvedené programy pro CNC stroj obsahují chyby, které neumožní obrábění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 29662