ZÁTHURECKÁ, Z. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Na bakalářské práci s názvem Dům na hraně-Valašské Meziříčí, kterou vypracovala studentka Zuzana Záthurecká, lze hodnotit kladně vysoký stupeň samostatnosti. Připomínky vedoucího práce ke konceptu navrhovaného objektu, problematika dispozic a konstrukcí byly řešeny při pravidelných konzultacích. Konzultace a spolupráce s odborníky a specialisty v oboru svědčí o pochopení funkce architekta jako autora koncepce návrhu a zároveň člena širšího kolektivu. Autorka v průběhu práce zpřesňovala vlastní architektonickou představu koncepčního řešení zadaného úkolu a vycházela z urbanistického a architektonického kontextu místa a z požadavků na dispoziční i funkční řešení navrhovaného objektu. Výrazný osobnostní rys studentky se projevuje v důsledném hledání varianty řešení, které by vyhovovalo kontextu místa i autorčině představě o konceptu objektu. Navržený objekt by jistě byl přínosem pro centrální část města Valašského Meziříčí. Celkový objem i jeho členění navazuje na řád a měřítko historického centra města.Transparentnost objektu umožňuje pěší komunikaci mezi centrem a sídlištěm za komunikací Sokolskou. Kladně lze hodnotit vztah mezi funkcionalistickými objekty na náměstí a estetikou navržené stavby. Koncept řeší problematiku hluku, orientaci bytové části i požadavek na energetickou úspornost objektu. Dispoziční i konstrukční řešení vyhovuje platným normám. Kladně lze hodnotit grafické řešení předloženého projektu. Bylo by vhodné doplnit interiérové perspektivy, které by postihovaly atmosféru řešeného problému. Bakalářská práce splňuje rozsahem grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul. Otázky a náměty k obhajobě: - jak souvisí volba materiálu obvodového pláště s konceptem vaší stavby ? - jak ovlivní barevnost obvodového pláště atmosféru navrženého objektu? - promítá se materiál exteriéru do interiéru navržené stavby?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala na bakalářské práci soustavně, soustředěně a samostatně.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Kristek, Jan

Celkově projekt působí přesvědčivě a zvládnutě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Urbanistické řešení: Hlavním tématem návrhu je bydlení, částečně pak kanceláře, a v parteru jsou umístěny komerční prostory. Autorka na specifickou situaci pozemku reaguje do jisté míry členěním hmot. Na jih - k rušné Sokolské ulici orientuje kanceláře, do vnitřní části bloku pak orientuje byty. Členění zbývajících hmot jí umožňuje východní a západní orientaci bytů. Vyústění podchodu do slepé “pasáže” uvnitř bloku nepůsobí příliš přesvědčivě. Pasáž - jako komerční prostor - je založena právě na průchodu lidí směřujících “odněkud někam”.
Architektonické řešení B Architektonické řešení: Autorka podle svých slov chtěla spojit výhody bydlení v centru s komfortem rodinného domu. Tématem jsou proto mezonety s rozsáhlými plochami teras a loggií. V západní polovině bloku se jí podařilo architektonickým řešením půdorysu dosáhnout východního i západního osvětlení všech bytů a zároveň malé hloubky místností. Jedná se tedy o velmi světlé a příjemné bydlení. S menším vtipem je pak řešena SV část s mírně klaustrofobickými loggiemi s výškou 8 m a půdorysem 2x2 m a s kuchyní orientovanou do chodby. V západní části také dva z větších bytů nemají přístup na žádnou terasu. Asi bych také u bytů v západní části čekal nějakou rekci na rozdílné kvality okolí (centrum/sídliště) - ať už v půdoryse nebo v členění fasády. Autorka půdorysy pouze “ozrcadlila”. Věřím, že pokud by se autorka držela do detailu svého záměru spojování “výhod bydlení v centru s komfortem rodinného domu” mohla dospět s využitím stávajících architektonických prostředků a patrného potenciálu k zajímavějším a možná i překvapivým řešením. Celkově však projekt působí přesvědčivě a zvládnutě.
Provozní řešení B Provozní řešení. Provozní řešení je dobré. Zvážil bych nájezd do garáží v opačném směru - z ulice Poláškova do úrovně – 3,5 m. V současné chvíli je rampa pravděpodobně příliš prudká (odhadem přes 20%). Navrhované řešení by také zjednodušilo provoz v garáži.
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukční řešení: Autorka by měla zdůvodnit z dnešního pohledu pro bydlení neúměrnou konstrukční výšku 3,76 m. Řezy bohužel nejsou vytisknuty v měřítku (dokonce ani ve stejném měřítku jeden k druhému), takže nebudu pátrat po detailech v rozměrech konstrukce, nicméně běžná konstrukční výška u bytu je až o metr méně. Podobně je nutné ověřit konstrukční a světlou výšku garáží. Z výškových kót vyplývá konstrukční výška 3,2 m. Při rozponech cca 5,5 m se to zdá být na garáže více než bylo nutné.
Formální úroveň B Formální úroveň: Každý řez má jiné nestandardní měřítko. Jinak je formální úroveň dobrá.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 52719