POPELÁŘ, P. Dokončování povrchu nekonvenčními metodami a technologiemi. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

V úvodu jsou uvedeny přehledně jednotlivé konvenční a nekonvenční způsoby dokončování povrchu strojírenských součástí, se stručným popisem jednotlivých základních metod. Dle mého názoru by si poněkud větší pozornosti zasloužily některé nekonvenční metody. V grafu obr. 4.1. list 47 za jakých předpokladů je možno dosáhnout uvedených drsností povrchu Ra-0,2 při soustružení, Ra-0,8 při frézování a Ra- 0,4 při vyvrtávání ? Totéž pak otázka přesnosti IT 5-soustružení, IT6- frézování -graf obr. 4.2. V závěru s tvrzením, že není možno určit která metoda je lepší - nesouhlasím. V dalším bodě je uvedeno, že je třeba stanovit podmínky a kritéria podle kterých se budou výsledky porovnávat - proč nebyly stanoveny ? V seznamu použitých symbolů je z hlediska přehlednosti vhodné uvádět tyto v abecedním pořádku, nejdříve velká pak malá abeceda, obdobně pak řecká abeceda. Autor pracoval samostatně a iniciativně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zemčík, Oskar

Práce přináší ucelený přehled zadané problematiky. Je psána jednoduchou a přehlednou formou. Až na drobné nedostatky v použitých názvech, či překlepy je napsána velmi dobře a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29613