HAVLÍK, J. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Volba funkce vychází z klidové polohy novostavby na nábřeží a bohaté vnitroblokové zeleně. Návrh přináší nabídku široké škály dispozičních řešení bytů velmi dobrého standardu . Otázky a náměty k obhajobě: Zeleń na terasách domů, střechách garáží, v obytném parteru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Práce vykazuje zralost studenta, znalost norem, typologických řešení , citlivou architekturu ke kontextu místa, systematický přístup k zadanému úkolu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Šmardová, Kateřina

Autor projektu se se zadáním vypořádal dle mého názoru velmi důstojně, řešení je komplexní a kvalitní. Objekt se svými proporcemi, výškou i měřítkem úspěšně začleňuje do kontextu okolí a tvarem jakoby reagoval na povahu řeky. V parteru jsou umístěny jednoduché městské funkce, které lze vnímat jako kompromis mezi maximálním využitím a naprostou absencí náplně kvůli možným záplavám. Tvar budovy dále v parteru vytváří jakousi zátočinu - prostor pro setkávání a život. Parkování je řešeno v podzemním patře pomocí rampy, bez použití velice nákladných zakladačů. Dispozice obytných pater vytváří zajímavé a různorodé formy bytů, zejména pak v posledním podlaží. Velmi oceňuji, že autor myslel na odkladní prostory a poskytl jednotlivým bytům úložné kóje. Ve zpracování však mohla být věnována větší pozornost a citlivost jednotlivým místnostem a jejich dispozičnímu řešení. Můžeme se zde setkat s velmi malými pokoji pro dvě děti, kam se vejde bohužel jen jeden stůl, s umísťováním hlavy postele bezprostředně k otevírajícím se dveřím atd. U přímého vnějšího schodiště je možná škoda, že nebyla volena jiná forma, která by umožňovala zároveň evakuaci z jednotlivých obytných pater. Jako silně problematický však vnímám prostor v parteru vedle elipsovitého tělesa v jihozápadní části pozemku. Je to přesně ten typ prostoru, který bývá využíván jako veřejná toaleta. Grafické zpracování práce je velmi kultivované a příjemné. Vytkla bych pouze absenci alespoň orientačních kót a legendy místností. V bytech kvůli plochám, ale zejména v 1. np, kde půdorys není vševypovídající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 31693