DUBSKÁ, L. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Architektonický přístup k úkolu spočíval v hledání a studování nových možností architektonického řešení "kloubu" v urbanistické struktuře města. Nespokojila se zástavbou pouhým kopírováním zaoblené parcely, ale střešní terasu akcentovala malými dominantami různých funkcí. Podařilo se jí tak vytvořit zajímavou polyfunkční nabídku. Otázky a náměty k obhajobě: Městské pasáže.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka pracovala jako vždy samostatně , cílevědomě sledovala svoji architektonickou vizi. Výsledný návrh konzultovala se specialisty.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šmardová, Kateřina

Na projektu pozitivně hodnotím snahu o ztvárnění základní určující myšlenky - místo jako maják a město Přerov jako budoucí přístav. Z dílčích částí mne pak kladně zaujala zelená terasa ve 4. np sloužící jako místo oddechu administrativních pracovníků a relax obyvatel domu. Zasloužila by si však mnohem více jižního slunce. Autorka dále vytváří pro kolemjdoucí atraktivní parter, je však pravděpodobně nutné jeho rozsah pečlivě zvážit vzhledem k možným povodním. Co vidím jako velmi negativní a bohužel prostoupené mnoha rovinami návrhu, je rozhazovačný a megalomanský způsob navrhování. Ať už se jedná o dispozice, nakládání s materiálem, či o počet výtahů. V dispozici 1. a 2. np je zřejmá velká volnost, chybí však alespoň minimální definice využití prostor mimo buňky obchodů. Efektní zatočená schodiště ve 3. np postrádají snahu o zamezení křížení s rozdílnými provozy v ostatních patrech a alespoň náznak vytvoření tzv. kontrolního bodu. Nakládání se sklem takovým způsobem, jakého se dopouští autorka, je v dnešní době již krajně nevhodné. U celoplošně zasklené dvorní fasády 1. a 2. np orientované na sever dochází k velkým a neopodstatněným únikům tepla a jižní prosklení v tak velké míře způsobuje kromě zimního úniku tepla, který je vyšší než příjem od slunce, také silné přehřívání v létě. V projektu není zmínky o stínění. U počtu výtahů jsou pak nejvíce do očí bijící 2 výtahy pro 9 bytů. Tento přístup ještě podtrhuje měřítko celé budovy, které se vymyká svému okolí. Na práci nicméně oceňuji umístění parkování do podzemí. Na vzdory všem výtkám také kladně hodnotím rozmanitost funkcí, kombinování velkoprostorových pater a menších prostorů tří věží. Rozdělením na tyto menší sekce budovy vzniká jistý potenciál pro flexibilitu v budoucnu. Po formální stránce práci chybí odhad spotřeby vody a energií, grafická podoba není z estetického hlediska přitažlivá a z faktického hlediska dotažená. Chybí řezové značky, severky, měřítka, alespoň orientační kóty, u pohledů návaznost na sousední domy a celková čitelnost pohledů. Zcela chybí půdorys 1. pp s podzemním parkováním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení E
Provozní řešení D
Technicko konstrukční řešení D
Formální úroveň E
Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 31691