NOVÁK, J. Náhrada stávajícího zdroje vytápění průmyslového objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Diplomová práce se zabývá modernizací systému zásobování teplem průmyslového objektu. Cílem práce bylo vytvořit základní návrhy možných variant rekonstrukce vytápění, tyto varianty zhodnotit a porovnat. Tyto cíle byly splněny, i přes určité problémy s nedostatkem relevantních podkladů ze strany zadavatele, které musel student překonat. Bc. Jan Novák prokázal při zpracování DP schopnost samostatné práce a uplatnění svých znalostí. Práci hodnotím známkou velmi dobře/B a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

Diplomová práce řeší předběžný projekt modernizace systému CTZ průmyslové zóny. Výběr variant řešení byl proveden na základě sestavení ročního diagramu trvání potřeb tepla. Obě varianty počítají s uhelnými kotli a špičkovým zdrojem na ZP. Jedna z variant obsahuje teplovodní akumulátor. Obě koncepční řešení byla podrobena ekonomické analýze s jasnými závěry pro investora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37875