PONČÍK, M. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Architektonicky výrazná hmota - zajímavý nápad masivní konzoly 3.-4. NP nad proskleným 1.-2. podlažím - je osobitým vyrovnáním se sebevědomého designéra s příležitostí místa. Co by v jiných souvislostech možná působilo agresivně, je na nároží městského bloku, na nábřeží naproti historického jádra odůvodnitelné. S jasnou hmotou souvisí i přehledné dispoziční řešení vlastního domu vycházející ze dvou bočních věží, dvou vstupů a dvou vertikálních komunikací. Autor, možná příliš zaneprázdněn hledáním optimálního výrazu pro silný výtvarný záměr, přehlédl drobné nedůslednosti v jednotlivých výkresech - rozpor mezi výtvarným pojetím fasády ve vizualizaci a v pohledech či detailním řezu, opticky příliš tenká nebo částečně chybějící základová deska (bez pasů) v řezech b-b-, c-c. Otázky a náměty k obhajobě: - řešení textilní fasády - konstrukce konzoly dvou horních podlaží - konstrukce základů - opravdu budou nad sebou parkovat tři osobní vozy (viz řez a-a-) ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Kreativní
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Wittmann, Maxmilian

Autor zvoli koncepci výrazně determinovanou konstrukčním systém. Architektonické řešení včetně dispozic je podřízeno tomuto konceptu a není proto zcela optimalizované. Prezentace návrhu by si zasloužila větší péči a důslednost. Projekt ovšem svědčí o vyhraněném názoru autora, který v netypických podmínkách dokázal vytvořit kreativní objekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Prostorově velmi výrazný objekt, jehož dvě podlaží předstupují před přepokládanou uliční čáru, dílčím způsobem dotváří uliční frontu. Vjezd do/z parkoviště ústí do ulice Malá dlážka. Provozní napojení do struktury ulic je funkční a bezkolizní. Funkční náplň objektu kombinujícího bydlení, služby a administrativu je z hledika podmínek daného území i potencionálního investora optimální. Objekt svou výškou navazuje na stávající sokolovnu, která je však ve svém výsledném výrazu skromnější, využívá různorodých měřítek architektonických prvků. Zejména parter navrhovaného objektu se jeví z tohoto pohledu nadsazený.
Architektonické řešení C Tvarosloví prostorově výrazného objektu je inspirováno stávající budovou sokolovny. Dům však soudě podle předložených perspektiv poněkud okázale dominuje nábřeží. Volba architektonických forem je výhradním rozhodnutím autora, v případě jeho konkrétní volby však na významu získavají nezanedbatelné detaily - jako třeba pojetí parteru u vstupu do budovy. Objekt (jak je prezentován v předloženém materiálu) působí na potencionálního návštěvníka poněkud nevlídně a neurčitě. Dispozice dílčích prostorů jsou obecně funkční. Celkový architektonický koncept je do značné míry limitován konstrukčním řešením.
Provozní řešení C Provozní řešení je do jisté míry limitováno tvarem a podmínkami parcely. Autor vytvořil pro jednotlivé funkční celky přisušné provozní systémy, které jsou z obecného pohledu funkční. Diskutabilní se jeví zásobování obchodů v přízemí z plochy parkoviště. Zboží limitované velikosti bude distribuováno poněkud komplikovaným způsobem (zejména do obchodu č.2).
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukčí řešení výrazně dominuje projektu a částečně i determinuje architektonické ztvárnění. Vychází z kombinace stěnového systému se skeletem. Horní hmota objektu je vynášena na konzolách. Zvolené řešení je vzhledem ke koncepčnímu záměru autora optimální.
Formální úroveň D Projekt vykazuje některé nedostatky. Nesouhlasí značení řezu v půdoryse s příslušným řezovým vyobrazením (řez D-D). Položka 3.09 v půdoryse 3.NP je definována jako byt 4+KK, jedná se přitom o byt 2+KK. Pohledy na fasády jsou ztvárněny schematicky, perspektivám schází jisté důslednost ve výtvarném výrazu. Díky tomu objekt působí poněkud strnule a neživě. Ve schematické situaci schází elementární údaje (názvy ulic, severka). Celková grafická úroveň projektu je ale na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 31685