BÁRTOVÁ, K. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Na bakalářské práci s názvem Dům na hraně-Valašské Meziříčí pracovala studentka Kristína Bártová zcela samostatně. Konzultací s vedoucím práce se zúčastňovala pravidelně a důsledně zpřesňovala vlastní architektonickou představu o koncepčním řešení zadaného úkolu. Konzultace a spolupráce s odborníky a specialisty v oboru svědčí o pochopení funkce architekta jako autora koncepce návrhu a zároveň člena širšího kolektivu. Výrazný osobnostní rys studentky se projevuje v důsledném hledání varianty řešení, které by vyhovovalo kontextu místa i autorčině představě o konceptu objektu. Tato její snaha se také projevuje přemýšlením o konstrukci celé stavby i hledáním funkce a estetiky stavebního detailu. Autorka návrhu vycházela správně z urbanistického a architektonického kontextu řešeného místa a také z požadavků na dispoziční a funkční řešení navrhovaného objektu. Navržený koncept vychází z autorčina názoru, že městu schází umělecká škola.Objekt se snaží o jasné vymezení historického jádra vůči okolí. Je to dáno polohou parcely na rozhraní historického a dnešního osídlení.Hradba za níž se nachází kvalitativně jiný svět.Koncept aplikuje princip pevných objemů i ve vzájemném komponování hmot i v tvorbě interiérový prostorů.K dosažení potřebné atmosféry byl jako materiál správně zvolen pohledový beton. Bylo by zajímavé vyjádřit jak se odrazí exteriér stavby v jejím interiéru. Dispoziční i konstrukční řešení vyhovuje platným normám. Grafická úroveň návrhu i rozsah odevzdané práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářský titul. Otázky a náměty k obhajobě: - jak souvisí volba materiálu obvodového pláště s konceptem vaší stavby ? - jak ovlivní barevnost obvodového pláště atmosféru navrženého objektu? - promítá se materiál exteriéru do interiéru navržené stavby?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala na bakalářské práci soustavně, soustředěně a samostatně.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Kristek, Jan

Na projektu autorky oceňuji hlavně práci s atmosférou vnějších prostorů s připomínkami rozvedenými níže.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické řešení je odrazem silného výtvarného akcentu procházejícího celým projektem. k rušné komunikaci na Sokolské ulici se “Blok” obrací monumentální betonovou stěnou bez oken s jediným průchodem vedoucím do “vnitřního světa” tohoto bloku. Hmota je dále rozčleněna na jednotlivé objemy úzkými “kaňony” které umožňují vstup do těchto objemů... atd. Nejsilnější stránky projektu jsou ale zároveň stránkami nejkontroverznějšími. Na projektu autorky oceňuji hlavně práci s atmosférou vnějších prostorů s připomínkami rozvedenými níže.
Architektonické řešení A Architektonické řešení: Autorka systematicky buduje atmosféru jednotlivých prostorů a využívá k tomu nekonformních architektonických prostředků, u kterých si je patrně vědoma jejich účinku. Nicméně projekt nepůsobí ve výsledku tak suverénně a přesvědčivě, aby svým absolutním vyzněním přebyl i veškeré kontroverze. Minimalistické a v některých momentech až brutalistické ztvárnění vyžaduje precizní práci s kompozicí, objemy, členěním fasád i detaily – to vše nejlépe otestováno na řadě pracovních modelů. Vyzdvihnout se dá zřejmý osobní rukopis a snaha řešit i komplikovanější a abstraktnější témata než je “pouhé” bezproblémové provozní řešení.
Provozní řešení B Provozní řešení: Provozy jsou zvládnuté. Drobnými nedostatky jsou absence zázemí pro obsluhu kavárny (z legendy D0.02) a poddimenzované foyer koncertního sálu ( C0.01). Autorka by měla srozumitelně, argumenty podpořit klimatické oddělení jednotlivých objemů umělecké školy.
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukční řešení: Řešení odpovídá záměrům autorky.
Formální úroveň A Formální úroveň je nadstandardní. Oceňuji, že kromě technického zobrazení, se autorka snaží i (v řezech) graficky vyjádřit atmosféru a celkový záměr.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 52711