KYŠKOVÁ, A. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Požadavek na samostatnou bakalářskou práci s názvem Dům na hraně-Valašské Meziříčí byl v případě studentky Anny Kyškové splněn. Při pravidelných konzultacích byly s vedoucím práce řešeny připomínky ke konceptu navrhovaného objektu i problematika dispozic a konstrukcí.. Autorka v průběhu práce zpřesňovala vlastní architektonickou představu o koncepčním řešení zadaného úkolu a vycházela správně z urbanistického a architektonického kontextu místa a především z požadavků na dispoziční i funkční řešení navrhovaného objektu. Konzultace a spolupráce s odborníky a specialisty v oboru svědčí o pochopení funkce architekta jako autora. Výrazný osobnostní rys studentky se projevoval v důsledném hledání variant řešení, která by vyhovovala kontextu místa i autorčině představě o architektuře objektu. Kladně lze také hodnotit snahu studentky, která se projevila důsledným přemýšlením o konstrukčním řešení celé stavby i hledáním funkce i estetiky stavebního detailu. Výsledkem těchto snah je jasný koncept, který řeší pomocí bariéry z komerčních objektů u čtyřpruhové komunikace hlukovou problematiku místa stavby. Vyšší obytná část může tedy být orientována k jihu. Komerční podnož se rozvíjí kolem pasáže ústící do podchodu. Tím je umožněno pěší propojení historické části města, přes komerční plochy objektu, s obytnou zónou na severu.Měřítko stavby je dáno kontextem se stávajícími budovami. Minimalistický výraz a materiálové pojetí vytvářejí architekturu, která se dostává do žádoucího kontrastu se stávajícími objekty. Dispoziční i konstrukční řešení vyhovuje platným normám. Bylo by zajímavé vyjádřit jak se odrazí exteriér stavby v interiéru. Grafická úroveň návrhu i rozsah odevzdané práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářský titul. Otázky a náměty k obhajobě: - jak souvisí volba materiálu obvodového pláště s konceptem vaší stavby ? - jak ovlivní barevnost obvodového pláště atmosféru navrženého objektu? - promítá se materiál exteriéru do interiéru navržené stavby?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala na bakalářské práci soustavně, soustředěně a samostatně.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Kristek, Jan

Architektonické řešení je úměrné a standardně funkční bez jakýchkoliv výrazných problémů... stejně tak ale postrádá výrazné kladné momenty, které by se daly vyzdvihnout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Urbanistické řešení: Autorka na danou dichotomii historického centra a sídliště odděleného rušnou komunikací reaguje “bariérou” v podobě horolezecké stěny respektive sportovními kurty umístěnými v jižní části bloku. Dále pak centrum a sídliště spojuje komerční pasáží – to dává projektu nijak překvapivé, zato však logické a fungující uspořádání, které je dobrým výchozím bodem.
Architektonické řešení C Architektonické řešení je úměrné a standardně funkční bez jakýchkoliv výrazných problémů... stejně tak ale postrádá výrazné kladné momenty, které by se daly vyzdvihnout. Nejsilnější stránkou tak zůstává jasné a koncepční rozvržení popsané v předchozím odstavci. Nepochybuji, že pokud by se měl projekt stavět, nenarazil by na větší technické problémy a ani by nevzbudil nevoli obyvatel Valašského Meziříčí, nicméně od bakalářského projektu bych očekával větší ambice – práce s atmosférou, snaha o experiment nebo možná pouze více rozvinout téma “bydlení a sportu” v zajímavější architektonické řešení. Zdá se, že autorka si nedokázala najít “problém” který by nějaké zajímavé řešení generoval.
Provozní řešení A Provozní řešení: Provoz je řešen dobře. Za nadbytečné považuji “boční pasáže” v přízemí. Proč raději autorka neotevřela komerční parter směrem k městu? Dále, spíše než námitku, předestírám otázku k zamyšlení – byty nemají balkony, ale pouze tzv. francouzská okna; zároveň je součástí konceptu obrovská terasa, která je také nejvýraznějším momentem projektu. Ta je (pravděpodobně) přístupná pouze malému počtu bytů, které však mají úplně stejný standard jako byty nad nimi. Proč? Nemohlo být kýženým problémem třeba „komunitní bydlení v centru se společnou terasou?“
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukční řešení: Konstrukční řešení odpovídá záměru autora a je bez vážných nedostatků
Formální úroveň B Formální úroveň je dobrá. Umožňuje bez problémů pochopit projekt.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 52714