JANOŠÍK, Z. Ovládání digitálního multimetru přes rozhraní GMC-USB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zezulka, František

Student Zdeněk Janošík měl za úkol navrhnout a realizovat dálkové ovládání digitálních multimetrů Metrahit prostřednictvím rozhraní GMC-USB. Předmětem práce byl software v prostředí Windows s možností volby měřicích funkcí a parametrů z osobního počítače. Úkolem také bylo uložit aktuální nastavení do paměti multimetru a načítání dat z multimetru a jejich načítání z paměti multimetru a jejich gtransformace do formátu zpracovatelného v Excelu a Matlabu. Pro demonstrování správnosti řešení měl Zdeněk Jánošík vytvořit program pro 24 hod. měření jedné měřené veličiny. Multimetr Metrahit Energy je univerzální elektronický přístroj pro měření stejnosměrných napětí a proudů, ale je velmi vhodný i pro monitorování kvality elektrické energie. Jen tento typ multimetrů z celé řady multimetrů Metrahit je schopen zadaného úkolu. Zadání obdržel student z firmy GMC Blansko a pracoval na něm částečně rovněž ve firmě. Student věnoval práci na zadání dostatek času s vcelku dobrou efektivitou práce a samostatností. Úkol si zvolil jako výzvu k vyřešení praktického úkolu od začátku až po průmyslové nasazení. To se mu v zásadě podařilo. Nepříliš obtížné zadání, které však bylo pro studenta úkolem, se kterým se setkal poprvé, vcelku splnil ve všech bodech zadání a prokázal bakalářské schopnosti. Práce je psána v logickém sledu a dobré technické i grafické úpravě. Hodnocení: dobře

Navrhovaná známka
C
Body
74

Posudek oponenta

Kozák, Tomáš

Cílem bakalářské práce byl vývoj uživatelské aplikace pro dálkové ovládání řady multimetrů METRAHIT pro operační systém Windows. Ke komunikaci je použit USB převodník, který umožňuje komunikaci s multimetrem přes virtuální sériový port. Vzhledem k časové náročnosti a odlišnostem v komunikaci jednotlivých multimetrů řady METRAHIT, výsledná aplikace podporuje pouze jeden typ multimetru - METRAHIT ENERGY. Jako programovací jazyk student vhodně zvolil objektově orientovaný jazyk C# a vývojové prostřední Microsoft Visual Studio. Písemná práce je sestavena v logickém sledu, v části popisující jednotlivé funkce programu by bylo vhodnější použít vývojové diagramy namísto pouhého výpisu kódu programu. Ukázkově naměřená data teploty zpracovaná v programu Excel by bylo vhodné doplnit grafem. Ovládání výsledné aplikace je celkem jednoduché, při testování se projevily drobné nedostatky aplikace, které bude nutno doladit. (Při vypnutí funkce MinMax v okně Měření dojde k zacyklení komunikace s přístrojem a následném ukončení aplikace. V okně Setup se do souboru uloží pouze některé zobrazené parametry.) Přes uvedené nedostatky student prokázal schopnost samostatné práce a orientace v dané problematice. Výsledná aplikace a písemná práce jsou samostatným dílem studenta a svědčí o jeho bakalářských schopnostech. Hodnocení: dobře

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 52704