TYDLAČKOVÁ, L. Optimalizace zdanění vybrané firmy při přechodu z DE na účetnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Michal

Zajímavé téma - mohlo být zpracováno lépe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíl práce lze považovat za naplněný.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Ne vždy je v textu podchycena podstata sdělované informace.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Ne zcela přehledné a úplné provedení.
Odborná úroveň navrhované části B Očekával bych transparentnější prezentaci návrhu. Některé pasáže vyvolávají potřebu následné diskuse.
Přínos a praktické využití návrhu C Téma je ještě stále velmi praktické. Práce samotná je z hlediska aplikovatelnosti v praxi dobrým, leč ne zcela vyčerpávajícím zdrojem.
Iniciativa a samostatnost při zpracování B Studentka byla přiměřeně iniciativní.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 D Nejsem spokojen s formou citací, jakož i s pojetím práce s citacemi.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Akceptovatelná úroveň.
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Tydlačková, Kateřina

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 10645