GAVENDA, J. Jeřáb nástěnný [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

V úvodu práce je výborný rozbor jednotlivých typů nástěnných jeřábů. Dále autor zabíhá do podrobností, při tom schéma zatížení, reakcí - obr. 9.3,4,5,6,7 neodpovídají výkresu sestavy. Str. 37 - termíny citlivost prutu na klopení a tlačená pásnice je třeba objasnit. Vztah 9.28 včetně okolí je nejasný. Výpočtové vztahy 9.25, 26, 27 jsou zcela nejasné. Navrhovanou plastickou tahovou únosnost str.40. je třeba objasnit. Celkově přehnaná snaha autora ve výpočtové části dala vzniknout pochybením a nesrovnalostem, jako záměna průřezových modulů str.46, které snižují hodnotu práce. Otázkou zůstává správnost uplatňování vhodných norem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student měl dle zadání vypracovat návrh konstrukce nástěnného jeřábu 1000kg. V obsáhlé úvodní části (kapitola 1. až 8.) provedl rozbor výběru vhodné konstrukce, kladkostroje, elektrických a dalších doplňků. Je to velmi rozsáhlá a podrobná rešeršní část textového díla. Zavádějící je snad jen název kapitoly 8., který pojednává o cenové nabídce kladkostrojů a ne nástěnných jeřábů. Veškerá výpočtová část práce je soustředěna do kapitoly 9. Protože je zde užíváno podkapitol až 4. řádu, stává se tato část práce méně přehlednou. Autor pro návrh a výpočet konstrukce nástěnného jeřábu počítá převážně pomocí normy ČSN EN 1993-1 „Navrhování ocelových konstrukcí“. Norma je velmi obsáhlá a student prokázal přehled při jejím užití ve výpočtech. Jsou však během výpočtu jisté kroky, které by bylo lépe v textu více zdůvodnit, jako např. na str. 37 interakční součinitel k, nebo na str. 48 postup výpočtu v kapitole 9.10.3.4. Po formální stránce je práce stránkově obsáhlá a překračuje doporučený počet stránek. Kromě drobných překlepů (str. 17, 18, 19, 21, 23, 54) a drobných netechnických vyjádření (str. 17, 30, 37, 59) mám připomínky především k formátu nadpisů na konci kap. 9, kap. 10, 11 a 12. Dále pak kapitola 7.3 a 7.4 obsahuje pouze obrázky a postrádám textovou část, přitom jde o popis kladkostroje a jeho pojezdu. Výkresová dokumentace obsahuje sestavu otočného jeřábu a svařenec ramene. Výkresy odpovídají zvyklostem, kde student působí v pracovním poměru. Výkres svařence působí jako příliš propracovaný dílenský výkres.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37895