BĚDAJÁNEK, O. Infrastruktura veřejných klíčů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pust, Radim

Student aktivně a samostatně přistupoval k řešení problémů a otázek, které se v průběhu práce vyskytly. Z práce studenta je poznat, že se dobře orientuje v dané problematice. V teoretické části práce popsal vhodným způsobem princip činnosti infrastruktury veřejných klíčů. Dále v praktické části využil získané znalosti k zabezpečení bezdrátové sítě pomocí OpenVPN.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Malý, Jan

Práce splňuje zadání a realizovaná aplikace funguje dle předpokladů. Připomínky mám zejména k formálnímu zpracování textu a interpretování výsledků praktické části. V některých bodech působí text nesoudržně a často sklouzává k pouhému vyjmenovávání pojmů bez podrobnějších vysvětlení. Interpretace výsledků je nepřehledná, zcela chybí diskuze k dosaženým výsledkům. I přes tyto nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20 Zadání bylo splněno beze zbytku.
Odborná úroveň práce A 45/50 Práce je na velmi vysoké odborné úrovni. Teoretický úvod je pojat kvalitním a vyčerpávajícím způsobem. Výhrady mám k části s vlastním řešením. V některých bodech působí nesoudržně a často sklouzává k pouhému vyjmenovávání pojmů bez podrobnějších vysvětlení. Nejvíce je to patrné v částech, kde se uvádí konfigurace použitých prvků. Kapitola o samotném zabezpečení WLAN je pojata velmi stručně, uvítal bych podrobnější analýzu zabezpečení.
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20 Interpretace výsledků je slabší. Navržený algoritmus v jazyce PHP, který je stěžejním bodem celé práce, je popsán poněkud nepřehledně za pomoci nasnímaných obrazovek a výpisů prováděcích příkazů, často bez náležitého vysvětlení. Diskuze o vlastnostech, výhodách či nevýhodách navrženého řešení není v práci obsažena vůbec.
Formální zpracování práce D 6/10 Autor používá nestandardní citování zdrojů. Citací je také velmi málo, což je vzhledem k množství pojmů v práci probíraných překvapivé. Úprava práce je velmi strohá a nepřidává textu na přehlednosti. V práci se místy vyskytují zcela nekomentované výpisy příkazů - např. strana 26, 48 apod. Strany 55 a 56 by bylo vhodné zařadit do příloh.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 14323