TRČKA, T. Turbokódy a jejich použití ve sdělovacích systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Křivánek, Vítězslav

Struktura práce je na výborné úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe logiky navazují a řešení je popisováno postupně. Z jazykového hlediska je práce na výborné úrovni. Grafické zpracování je zdařilé bez většího množství formálních chyb. Veškeré základní cíle zadání diplomové práce jsou splněny na výborné úrovni. Autor splnil požadavky nad rámec zadání. Vyskytují se jen drobné překlepy či nedostatky např. v Obr. 1.7 jest v jednom případě zaměněn symbol x za y, na str. 25 je uveden parametr pro spolehlivost přenosového kanálu, nejsou však vysvětleny jednotlivé proměnné. Vzhledem k celkové náročnosti i k uvedeným připomínkám práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 14325