DVOŘÁČEK, M. Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Celkově je práce členěna logicky a přehledně. Diplomant v ní předkládá původní řešení zadaného problému. Cílem práce byl konstrukční návrh nájezdů pro přívěs pro přepravu stavebních strojů. V úvodu předkládá diplomant stručnou, ale kvalitní rešerši používaných řešení tohoto problému. Z navržených tří koncepcí vybral po dohodě s předpokládaným výrobcem nejvhodnější. Pro tuto variantu je proveden kompletní konstrukční návrh včetně kinematických a pevnostních výpočtů všech dílů. Vybrané nejvíce namáhané díly ověřil pomocí MKP. Výkresová část obsahuje sestavu a kompletní výrobní dokumentaci nájezdů. Práce je zpracována pečlivě, ale autor se v ní dopustil několika věcných i formálních chyb. Konkrétně mám připomínky k: - několika gramatickým chybám, - na str. 25 je zvolen nesprávný postup výpočtu kritické síly v táhle, - při stanovení zatížení fošen na nájezdu vycházel diplomant z chybného předpokladu rovnoměrného rozložení tíhových sil na 4 kola najíždějícího stroje. Z tohoto pohledu a s ohledem na výsledek rovnice 23 by byly fošny značně poddimenzovány. Dále postrádám konkrétní návrh použitého dřeva, - při stanovení sil působících na pístnici HM (rov. 65) nejsou uvažovány dynamické účinky - na str. 54 je chybný odkaz na přílohu - v práci postrádám návrh ručního hydrogenerátoru a ověření potřebné velikosti nádrže, - v rovnicích 18 a 24 jsou uvedeny chybné jednotky. K výkresové dokumentaci nemám připomínky. Práce diplomanta je původní a zcela splňuje požadavky zadání. Chyby v práci nejsou zásadní, řada z nich je spíše formálního charakteru a vypovídají o nižší zkušenosti diplomanta orientovat se v konkrétních problémech.. Diplomant ve své práci prokázal solidní znalosti studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné konstruktérské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ješina, Miroslav

V první řadě bych rád ocenil výběr diplomové práce, jejíž řešení je spojené s výrobním závodem, pro který jistě budou výsledky této práce přínosem. Diplomová práce studenta Michala Dvořáčka "Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů" odpovídá zadání a zadané úkoly byly v práci splněny. Student se účastnil konzultací nezbytných k úspěšné realizaci projektu. Celkově hodnotím jeho přístup k práci kladně. V první části je čtenář seznámen s řešeními různých výrobců přepravníků stavebních strojů. Dále je uvedeno srovnání tří koncepcí konstrukce těchto nájezdů, ze kterých je dále vybráno a blíže popsáno jedno řešení. Drobnou výtku bych měl k nesrovnalostem v uvedených rozměrech, kdy v úvodu kapitoly 2.3 jsou uvedeny základní rozměry nájezdu v jízdní a sklopené poloze (3650 mm a 4200 mm) a v podkapitole 2.3.7 jsou uvedeny rozměry jiné (3620 mm a 4066 mm). Na str. 21 není uvedeno, odkud jsou měřeny rozteče nájezdů (474 mm a 2610 mm). Dále v práci postrádám studii strojů, pro které je přepravník určen, tato studie by lépe zdůvodnila volbu rozteče a délky nájezdů a také povahu zatížení nájezdů při nakládce stroje. V kapitole 3.3 (str. 24-26) jsou počítány minimální rozměry táhla ale bez výsledku, protože žádný polotovar a materiál není navržen. Do vztahu č. 37, 45, 46 je dosazena jiná hodnota průměru čepu (dt), než je napsána v hlavičce nad výpočty. Dále v kapitole 4 jsou uvedeny výsledky MKP analýzy, které ovšem nejsou dostatečně popsány (chybí uvažované okrajové podmínky), tudíž výsledky nejsou použitelné v plné míře a mohou sloužit pouze pro informaci autora. Předposlední kapitola (kap. 5) by dle nevhodně zvoleného nadpisu měla obsahovat výsledky, avšak žádného výsledku jsem se nedočetl. Dle mého názoru se jedná o popis kinematiky mechanismu. Výkresová dokumentace je přehledná a kromě několika formálních chyb (např. nedostatečného zakótování sestav) je v pořádku. Diplomová práce je vyhotovena v přiměřeném rozsahu potřebném pro prezentaci všech výsledků, nejsou zde žádné "výplňové" části. Kapitoly na sebe logicky navazují. V textu je však mnoho překlepů a pravopisných chyb (str. 12, 13, 14, 17 atd.) a dále u obrázků (obr. 6, 7, 8, 9, 10 atd.) chybí slovní popis. Další opakovanou chybou jsou špatně uvedené jednotky u veličin (např. v textu na str. 26, 34 a u výsledků vztahů číslo 18, 24, 30, 42). Práce působí uspěchaným dojmem s nedostatečnou korekcí chyb. Diplomant vycházel z doporučené literatury a pracoval i s dalšími zdroji, zde by mohly být důkladněji uváděny odkazy na literaturu. Přes tyto nedostatky doporučuji práci k obhajobě se sníženým celkovým hodnocením na dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29624