MIZERA, L. Termodynamická metoda stanovení účinnosti vodního stroje. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Habán, Vladimír

Diplomant pracoval na zvoleném tématu samostatně. Zpracoval literární rešerši využití termodynamické metody pro stanovení účinnosti hydraulických strojů. Následně se zabýval problematikou ovlivnění měřené teploty proudící kapalinou v okolí teploměru. Navrhnul experimentální trať, aktivně se zúčastnil všech náročných měření a zpracoval naměřené výsledky. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ševčík, Petr

Diplomová práce velmi obšírně shrnuje základní informace o termodynamické metodě měření účinností vodních strojů. Neobsahuje pouze teoretické informace, ale rovněž i praktické výsledky z měření na konkrétních elektrárnách, které umožňují čtenáři získat přehled o možnostech nasazení při reálných zkouškách na díle a dosažitelných nejistotách měření. Tato část vychází z použité literatury. Opravdu přínosné jsou však informace o experimentu, který zkoumal ohřev teploměrů ??stonku 6 mm, které jsou použitelné pro velmi jednoduše aplikovatelnou přímou termodynamickou metodu, v proudící vodě. Tato část přináší zcela nové informace a je použitelná již v prezentované podobě pro praktickou aplikaci zjednodušené termodynamické metody. Popsané výsledky mohou sloužit rovněž jako východisko pro další bádání v této oblasti, ať již v teoretické rovině, tak i pro další praktické experimenty. Cenné je rovněž srovnání s obdobným experimentem popsaným v kap. 4.2. s odlišným teploměrem. V diplomové práci jsem nalezl několik drobných formálních nedostatků, které však nikterak nesnižují kvalitu odvedené práce a které jsou shrnuty níže: str. 15 Chybí vysvětlivky k symbolům v rovnicích v popisech. Hledání až v seznamu zkratek a symbolů je poněkud nepraktické. str. 19 Kap. 3.3.1 – Patrně vypadlo slovo teploty. str. 21 V citaci normy IEC 41/1991 je uveden odkaz na kapitolu normy bez dalšího vysvětlení. str. 35 – 36 Chybně uvedený popis odběrových sond, použité názvy se vztahují pouze na použitý teploměr. Skutečný název by měl odpovídat jménu měřicí firmy. str. 39 – Termín „spád kapaliny“neodpovídá termínům používaným v normě IEC 41, správně by mělo být pouze spádu, resp. měrné energie. str. 49 – Schází úvod – proč byl experiment realizován – uvedeno až v závěru. str. 49 a dále. Schází uvedení základního parametru teploměrů Pt1000 použitých při laboratorním experimentu, a to průměr?stonku 6 mm, který se výrazně liší od stonku průměr 3 mm teploměru Seabirth citovaného v kap. 4.2. Závěrečné zhodnocení: Předložená diplomová práce má velmi dobrou profesionální úroveň. Zejména výsledky vlastního experimentálního bádání jsou využitelné jak v praxi, tak představují solidní základ pro pokračování v této práci a časem i publikaci jejích výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37959