STEHLÍČEK, M. Analýza procesu vstřikování termoplastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant prostudoval doporučenou literaturu a vyhledal další vhodné prameny ke studiu zadaného tématu. Na základě toho si stanovil cíl vlastní práce prořešení problému, který byl základem zadání diplomové práce. Zevrubně analyzoval procesy v organizaci a identifikoval potenciály ke zlepšení. Po dohodě s vedoucím práce a konsultantem z organizace zvolil několik námětů na zlepšení, které následně rozpracoval a posoudil z hlediska proveditelnosti. Doporučení uvedená v diplomové práci jsou reálná a respektují možnosti organizace. Diplomant pracoval samostatně, pravidelně využíval možnosti konsultace. Na konsultace přicházel připraven, s vlastními návrhy, věcně diskutoval. Výběr literárních pramenů, jejich zpracování a způsob zpracování vlastních návrhů dokládá schopnost samostatně řešit náročné technické problémy. Práce je přínosem pro organizaci i pro školu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koška, Petr

Diplomová práce se zabývá aplikací metod štíhlé výroby na proces lisování plastových produktů ve společnosti Nevoga. V první části diplomové práce je uveden výčet metod a nástrojů pro štíhlou výrobu, včetně jednoduchého komentáře ke každé metodě a nástroji. V další části diplomové práce provedl diplomant analýzu procesu lisování plastových produktů, a to analýzu popisem procesu i s využitím metody tzv. mapování toku hodnoty (VSM). Na základě analýzy pak byly v procesu identifikovány kritické faktory jako potencionály pro zlepšení (celkem 12 potencionálů pro zlepšení). Pro tři vybrané potencionály pro zlepšení byl proveden návrh opatření ke zlepšení. Z definovaných metod štíhlé výroby byla pak aplikována Metoda 5S. Koncepce diplomové práce je postavena na dobrém základě; nejdříve byl proces zmapován, poté byly identifikovány kritické faktory a navržena opatření s využitím metod/metody štíhlé výroby. Určitě by ale stálo za uvedení, na základě jakých analýz nebo zkušeností byly identifikovány právě ty potencionály pro zlepšení, které jsou uvedeny v tabulce 1. Nebylo by možno uvažovat jako s potencionálem např. i se zlepšením vizuální kontroly u poloautomatických strojů? Dále lze práci vytknout neřešení všech dvanácti vytipovaných potencionálů, ale pouze tří (Riziková práce - nepořádek na pracovišti, granulát na zemi (2). Nepřehledný regálový systém s nástroji (3). Identifikace materiálu nacházejícího se v silu k centrálnímu rozvodu (12)). Určitě by tím byly vytvořeny podmínky pro uzavření problematiky štíhlé výroby pro celý proces lisování plastových produktů. V diplomové práci se vyskytuje řada stylistických chyb (např. odkazy na obrázky), v seznamu bibliografie pak chybí například i odborná literatura doporučená v zadání diplomové práce. Diplomant splnil zadání. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37950