TURKOVÁ, D. Revize systému Jidoka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomantka prostudovala doporučenou literaturu a další prameny, zejména z firemních podkladů organizace. Seznámila se s aktuálním stavem procesů v organizaci a na základě provedených analýz specifikovala konkrétní cíl své práce. Při vlastním řešení navrhla řadu dílčích opatření, jež byla bezprostředně realizována a přinesla zlepšení procesu. V práci navrhla systémová opatření, jež byla zapracována do řídicí dokumentace systému managementu organizace. Její návrhy řešení byly prakticky ověřeny. Kromě toho označila další problémy, jež se objevily až po změnách systému a doporučila je k dalšímu řešení. Diplomantka prokázala schopnost samostatně řešit složité technické problémy a také řídit realizaci příslušných opatření. Pravidelně konsultovala, byla vždy velmi dobře připravena a věcně diskutovala. Byla samostatná a iniciativní. Její práce je přínosem pro organizaci i pro školu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Musil, Martin

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37948