BUCHTA, M. Vliv retardéru hoření na záporné elektrody v lithno – iontovém akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Máca, Josef

Pan Bc. Martin Buchta zpracoval diplomovou práci na téma Vliv retardéru hoření na záporné elektrody v lithno – iontovém akumulátoru. Během zpracovávání diplomové práce se pan Buchta seznámil s principem lithium iontových akumulátorů a retardéry hoření. Student připravil negativní elektrody, elektrolyty s vyšší požární bezpečností a provedl měření kapacity elektrodové hmoty v závislosti na typu retardéru hoření. Diplomová práce je sepsána přehledně a systematicky vyskytují se v ní však pár nedostatků jako překlepy nebo nedodržování jednotného stylu. Pan Buchta docházel pravidelně a to hlavně na začátku kalendářního roku což byla velká výhra vzhledem k pozdější situaci v ČR. Díky tomu student změřil a vyhodnotil značné množství dat. Na základě výsledků zvolil nejvhodnější retardér hoření pro použití v lithium iontových akumulátorech. Komunikace se studentem i jeho práce v laboratořích byla bezproblémová. Na konzultace chodil připraven a s věcnými otázky. Zadání diplomové práce bylo splněno a proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Libich, Jiří

Diplomová práce pana Bc. Martina Buchty se věnuje problematice zvyšování bezpečnosti Li-ion akumulátorů. Ve své práci se zaměřuje na zvyšování tepelné odolnosti elektrolytů přidáním retardéru hoření, takto upravené elektrolyty následně testuje v elektrochemické cele a sleduje vliv těchto upravených elektrolytů na vlastnosti záporné elektrody v Li-ion akumulátoru. Téma i vlastní koncept práce hodnotím kladně a přínosně. K práci mám několik připomínek: Po formální stránce práce obsahuje několik nedostatků např. špatný zápis odkazů na citace v textu, nevhodná odborná terminologie např. v abstraktu je uveden termín „lithiové akumulátory“, v následující větě již je použita zkratka „li-ion“. Práce obsahuje také stylistické nedostatky jako např. formát tabulky 5-1 na straně 30 spolu s jejím popiskem kdy se nejedná o koncentraci složek ale jejich hmotnostní podíl. Celkově hodnotí práci po jazyková, formální a stylistické stránce jako průměrnou. Po obsahové stránce nemám k práci zásadnějších připomínek ale např. tabulka 2-1 na str. 22 obsahuje zavádějící a nepřesné informace, nevím, zdali výhoda Li-ion baterií spočívá v jejich nerozebiratelnosti, vlastně si nejsem jistý, které komerčně dostupné typy baterií jsou rozebíratelné. Dále by bylo třeba tyto parametry vztáhnout a kvantifikovat směrech k dalším typům komerčních elektrochemických článků. Realizované experimenty jsou logicky uspořádané, výsledky z nich jsou srozumitelně a jasně prezentované s prokazatelným výsledkem. Celá práce představuje zajímavou studii kompatibility elektrolytů s vyšší požární bezpečností a elektrodových materiálů založených na grafitu. Práce obsahuje citace 28 zdrojů, obsáhlost a náročnost řešené problematiky by dle mého názoru zasloužila širší studium literatury. I přes zmíněné nedostatky, cílů uvedených v zadání práce bylo dosaženo. Doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě s hodnocením: 83 bodů (známka B)

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 127204