SMĚLÝ, J. Návrh výukového modelu termocykleru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Předložená práce pana Jakuba Smělého se zabývá v zajímavou problematikou termocykleru využívaného k rozboru bilogických roztoků. Jedná se o výukový model, který by měl být dále využit pro testování různých metod řízení teploty. Rešeršní část je zpracována přehledně a umožňuje se zorientovat v dané problematice. Řízení termocykleru je prováděno přes I/O kartu v prostředí Matlab. Student pouze mírně podcenil experimentální část zaměřenou na identifikaci termodynamických parametrů termocykleru a věnoval jí nedostatečné množství času. I přesto je BP na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sikora, Michal

Předložená bakalářská práce pana Jakuba Smělého se zabývá návrhem a realizací experimentálního modelu termocykleru, využívajícího Peltierova článku. Část páce je rovněž věnována měření na tomto modelu a identifikaci některých jeho parametrů. Po formální stránce lze mít k práci několik výhrad. Jedná se např. o nízkou kvalitu některých převzatých obrázků, které jsou neostré až rozmazané. Pokud jde o samotný text práce, některé věty působí těžkopádně a stylisticky nesprávně. Je zde také několik pravopisných chyb. Připomínku lze vznést i k rozdílnému číslování obrázků a grafů. Jelikož obě kategorie prezentují závislosti stejnou formou, bylo by přehlednější použít jednotné číslování. K indexům, vyskytujícím se u veličin v rovnicích na str. 27 a 31, by měly být uvedeny vysvětlivky (nejsou ani v seznamu použitých veličin). K logickému uspořádání práce nelze mít závažnějších výhrad, snad jen pokud jde o prezentaci poznatků získaných z literárních zdrojů - přestože se autor na zdroje často odkazuje, bylo by možná vhodnější shrnout poznatky získané literárním průzkumem (který je jedním z cílů práce) do samostatné kapitoly. Návrh experimentálního modelu je v práci dostatečně popsán. Je potěšitelné, že došlo ke zhotovení navrženého termocykleru, realizaci a oživení řídící jednotky a sestavení regulační smyčky v prostředí Simulink. Na základě provedených měření byly identifikovány hodnoty parametrů matematického modelu termocykleru. Prezentace získaných výsledků však mohla být provedena pečlivěji, s větším důrazem na zřetelnost a úplnost popisu. Bylo by také vhodnější uvést i finální podobu rovnic matematického modelu s identifikovanými parametry. Závěrem lze říci, že zadané cíle práce byly odpovídajícím způsobem splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37979