KUBOWSKÝ, J. Systém pro internetovou komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Krček, Petr

Student zpracoval svoji bakalářskou práci samostatně, své návrhy však průběžně konzultoval. I když student neměl žádné předchozí zkušenosti s návrhem síťových a vícevláknových aplikací, vytvořil zdařilý systém, ve kterém znalost těchto přístupů prokázal. Navržený programový systém je pro svou účelnost a dostatečně okomentovaný zdrojový kód použitelný pro podporu výuky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Popovský, Vítězslav

Autor práce podává v teoretické části stručný přehled vybraných komunikačních protokolů a programů, které jsou v současnosti používány pro IM (instant messaging). Praktická část spočívá v navržení vlastního jednoduchého komunikačního protokolu a jeho implementaci na platformě Microsoft .NET. Autor s výhodou využívá standardních komponent pro síťovou komunikaci a pro vlastní uživatelské rozhraní. Nedostatkem této práce je nedodržení doporučených návrhových vzorů pro programovaní v jazyce C# (rozvržení kódu do souborů, práce se statickými proměnnými, použití vlastností -- properties, generické datové struktury). Autor zvolil jako datové úložiště relační databázi MySQl, což se v tomto případě jeví jako předimenzované řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37964