HOUZAR, D. Historie výroby oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šenberger, Jaroslav

Práce se zabývá literární rešerší, která zužuje téma práce na historii a vývoj moderních ocelářských pochodů přibližně od poloviny 20. století. Práce se zabývá téměř všemi moderními postupy výroby oceli. Po představení základních výrobních hutních agregátů je věnována pozornost postupům sekundární metalurgie. Současně s vývojem moderních ocelářských pochodů se seznamuje autor práce s principy výroby oceli. Rešerše zpracovává dostatečný počet literárních pramenů. Zadání práce nepředpokládalo využitelnost výsledků v praxi, nýbrž rozšiřuje technický obzor studenta v oblasti, která je důležitá pro studeny se zaměřením na strojírenství. Při zpracování práce použil student dostatečný počet vhodných literárních pramenů. Získané informace interpretoval vhodným způsobem. Práce má logické uspořádání a pěknou úpravu. Student konzultoval dílčí části práce se školitelem, jinak pracoval zcela samostatně. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaňa, Václav

Cílem práce byla literární rešerše popisující historii výroby oceli se zaměřením na období od 50. let 20. století po současnost. Bakalářská práce je vypracována přehledným způsobem a na velmi dobré úrovni. Práce stanovené cíle splnila. Občasné chyby nebo překlepy kvalitu práce nijak výrazně nesnižují. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37968