GROMEŠ, J. Přípravek pro emulaci senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Levek, Vladimír

Student se v diplomové práci zabývá zařízením emulujícím výstupy vybraných senzorů. Téma práce si student zvolil z důvodu absence reálných senzorů při vlastním vývoji. Téma je velmi zajímavé, neboť proporcionálně kombinuje obvodový i programový návrh. Skutečnost zpracovávání vlastního tématu se odrazila i na průběhu práce. Po celou dobu student pracoval precizně, a s velkým přehledem. Veškeré fáze návrhu realizoval sám, avšak pravidelně a v dostatečné míře informoval o svém postupu a konzultoval veškeré nastalé eventuality. Při procesu tvorby diplomové práce jsem se asi nikdy nesetkal s takovou efektivitou. Student překonával překážky vývoje (a že jich není málo) s lehkostí a vždy s předstihem. Tento fenomén nebývá při tvorbě prací podobného typu příliš častý, spíše je výjimečný. Při všech konzultacích se student perfektně orientoval v daném tématu a byl schopen vytýčit cíle a okamžitě navrhnout možná řešení. Navíc při řešení dynamického popisu chování emulátoru rozšířil oblast jeho používání téměř pro libovolné zařízení. Překročil tedy rámec zadání o podstatný krok. Z původní emulace senzorů se stal univerzální emulační nástroj, což v závěrečné části diplomové práce student ukazuje. Při závěrečné konzultaci student předvedl veškeré funkcionality navrženého zařízení – všechny pracovaly bez sebemenšího pochybení. Textová práce je psaná úsporným jazykem bez zbytečných zabředávání do okrajových témat. Všechny dotčené části jak popis obecných technologií, tak popis návrhu a závěrečného testování jsou však rozepsány podrobně, s optimální hierarchií a s vhodným postupem od abstraktních ke konkrétním popisům. Textové části diplomové práce, celkovému pracovnímu nasazení a také finálnímu zařízení nelze nic vytknout. Proto hodnotím uvedenou práci jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Novotný, Radovan

Úkolem diplomanta bylo navrhnout, popsat a realizovat přípravek pro emulaci vybraných senzorů dle specifik zadání. Stanovené cíle byly bezezbytku naplněny: byly formulovány požadavky (kapitola 1), vytvořen blokový návrh (kapitola 4 a 5), přístroj byl realizován (kapitola 6), stejně jako řízení přípravku (aplikace a firmware, kapitola 7). V úvodu předložené práce jsou v širších souvislostech shrnuty aspekty a možnosti, které bylo zapotřebí uvažovat. Nechybí ani motivace a vysvětlení v čem spočívá přidaná hodnota navrženého a realizovaného přípravku. Popisem vymezujícím souvislosti se zabývá i kapitola druhá a třetí. Zde má přidanou hodnotu zejména kapitola třetí věnovaná možnostem popisu senzorů. Blokový návrh zahrnuje blokové schéma a popis navrhovaného zařízení na odpovídající úrovni rozlišení. Vše je stručné a výstižné, přehlednosti přispělo oddělení popisu či výběru součástek do samostatné páté kapitoly. Podobně přehledně je zpracováno řízení přípravku v sedmé kapitole. Ověření funkce přípravku spočívající ve srovnání emulovaných výstupů s chováním reálného senzoru je věnována kapitola osmá. Z mého pohledu tomuto srovnání mohla a měla být věnována větší pozornost. Práce jako celek znamená hodně odvedené práce a je zpracována kvalitně. Pokud bych měl vůbec něco vytknout, pak by to bylo neuvedení zdrojů obrázků – tedy pokud byly převzaty a nejsou autorské.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 126940