ŠEVEČEK, J. Porovnání kompozitních a tradičních materiálů používaných v cyklistickém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Zadané téma student řešil iniciativně a se zájmem. Práce je sepsána přehledně a svým rozsahem splňuje nároky, které jsou na tento typ prací kladeny. Kvalitu práce snižují pouze nepřesné formulace a zbytečné formální chyby. Předloženou práci doporučuji k přijetí jako podklad ke státní závěrečné zkoušce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Juliš, Martin

Předložená bakalářská práce na téma "Porovnání kompozitních a tradičních materiálů používaných v cyklistickém průmyslu" splňuje svým rozsahem předpisy FSI VUT v Brně. V práci je v dostatečné míře uveden přehled nejdůležitějších materiálů používaných pro konstrukci jízdních kol. Co je však nutné autorovi vytknout, jsou absolutně chybějící komentáře k jednotlivým uvedeným obrázkům v textu. Stejně tak tomu je i u tabulek, které nemají ani obvyklý formát. Pro sepsání práce použil autor celkem 19 literárních pramenů, které však v seznamu citací na konci práce nejsou uvedeny do formátu dle příslušné normy. I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37966