PROKOPOVÁ, I. Detekce fibrilace síní v EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ronzhina, Marina

Studentka Ivona Prokopová se ve své práci věnovala návrhu a implementaci postupů pro automatickou detekci fibrilace síní v EKG. Práce je rozsáhlá. Začíná kvalitní rešerší z oblasti elektrofyziologie srdce a patologických projevů v EKG se zaměřením na fibrilaci síní. Dále pojednává o metodách používaných pro automatickou detekci fibrilace síní v EKG. Těchto poznatků studentka dále efektivně využívá při návrhu a implementaci klasifikačních postupů, kde navazuje na databázi EKG a příznaků dostupných na UBMI. Soubor příznaků rozšiřuje o několik dalších a na základě kombinace statistických metod vybírá příznaky, které jsou vhodné pro trénování modelů. Nakonec bylo implementováno několik různých modelů, využívajících strojového učení. Velmi kladně hodnotím její snahu o optimalizaci parametrů jednotlivých modelů a tím dosažení co nejlepších výsledků detekce. Úspěšnost detekce navrženými metodami je srovnatelná se studiemi, využívajících podobných „konvenčních“ modelů. Dokonce i v porovnání s metodami využívajícími nejsofistikovanějších metod hlubokého učení považuji výsledky za slibné. Zdařilá je i prezentace velkého množství výsledků, kde studentka hojně využívá přehledných grafů a tabulek. Oceňují snahu o detailní popis a interpretaci výsledků detekčních algoritmů, diskuzi jejich výhod a limitací. V průběhu celého roku studentka efektivně využívala konzultací. Chtěla bych podotknout, že kvůli netechnickému zaměření předchozího studia se studentka ze začátku potýkala s problémy při praktické realizaci metod. Hodně teoretické i praktické látky se tak musela doučit samostatně. Ale díky své mimořádné pracovitosti a cílevědomosti a také jisté míry odvahy, se jí podařilo splnit všechny cíle zadání, dosáhnout dobrých výsledků a vypracovat kvalitní práci. Práci hodnotím stupněm A/95 b.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kolářová, Jana

Studentka Ivona Prokopová vypracovala svou diplomovou práci na téma Detekce fibrilace siní v EKG. V teoretické části studentka předkládá úvod do fyziologie a elektrofyziologie srdce a popisuje jednotlivé úseky EKG signálu. Jsou také uvedeny jednotlivé poruchy srdečního rytmu. V kapitole 4 je uvedena podstata fibrilace síní a její projevy na úrovni EKG signálu. V kapitole 5 jsou vypsány příznaky pro automatickou detekci fibrilaci síní. U některých vztahů nejsou uvedeny všechny používané veličiny. Velmi kladně hodnotím uvedení hodnot, kterých by měly příznaky nabývat pro normální sinusový rytmus a pro fibrilaci síní. V této kapitole není vhodně používaná zavedená zkratka NSR, protože se uvádí někdy zkratka a někdy celý pojem, což je matoucí. Na straně 27 je uvedena podkapitola Metoda detekce fibrilace síní založená na přítomnosti P vlny. Tato kapitola by podle obsahu měla být součástí předchozí kapitoly. Klasifikační algoritmy jsou velmi přehledně a srozumitelně uvedeny v kapitole 6 včetně způsobu hodnocení úspěšnosti klasifikačních algoritmů. Vlastní praktická část začíná popisem zpracovávaných dat v kapitole 7. Dále jsou uvedeny příznaky, které se budou používat. 52 příznaků je již stanoveno a 5 dalších studentka navrhla a dopočítala pro všechny dodané signály. Hodnotila také statistickou významnost jednotlivých příznaků pomocí statistických testů. V kapitole 8 je uvedena realizace detekce fibrilací síní. Celý popis praktické části (výběr množiny příznaků, návrh trénovací a testovací množiny atd.) je velmi podrobný a přehledný. Všechny použité funkce Matlabu jsou uvedeny spolu s příkladem použití. Také výsledky jsou velmi dobré, jsou prezentovány srozumitelnou formou a jsou dostatečně diskutovány. Velmi kladně hodnotím srovnání výsledků dosažených v této práci s publikovanými pracemi jiných autorů. Celkově je práce na velmi dobré úrovni z pohledu obsahu i po stránce formální. Výtky k přesunu části textu nebo popis teorie, která není dále využita (str. 51 hlavní komponenty) nejsou zásadní. Celkově práci hodnotím velmi dobře B/88b.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 126749