REMENÁROVÁ, V. Software pro analýzu změn povrchové teploty těla před a po zátěži [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlk, Daniel

Studentka splnila zadání práce, i přes komplikace vyvolané situací s Covid19, kdy musela být původní koncepce přepracována. Z hlediska školitele nelze studentce mnoho vytknout. K zadané práci přistupovala velmi zodpovědně a aktivně. Zpracování literární rešerše, včetně recentních zdrojů, je kvalitní. Rozsah práce její prezentační a jazyková úroveň je vysoká. Drobné nedostatky formální či věcné byly z velké většiny odstraněny po diskusi se školitelem. Studentka měla po celou dobu snahu o hluboký vhled do problematiky termografických měření. Věcně a často diskutovala řešení softwaru se školitelem i s konzultantem. Vytvořený software je plně funkční a dle záměru je využitelný pro všechny typy snímků z různých termokamer. Jako takový bude využíván na BFÚ pro výukové potřeby, ale jeho aplikovatelnost je vyšší (nabízí se třeba využít jej pro analýzu termosnímků z mobilních telefonů). Je velká škoda, že nebylo možné změřit již domluvenou velkou skupinu probandů před a po zátěži, neboť už data od pouhých dvou dobrovolníků ukázala zajímavé výsledky a praktickou aplikovatelnost metody na zcela odlišné úrovni, než je současné pomýlené měření teploty osob pomocí nevhodných termovizí. Tuto skutečnost ovšem studentka nemohla ovlivnit. Předložená diplomová práce splňuje všechny mi známé požadavky na takovouto práci, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Bernard, Vladan

Diplomová práce předkládaná k obhajobě studentkou Bc. Veronikou Remenárovou byla vypracována na téma „ Software pro analýzu změn povrchové teploty těla před a po zátěži “. Celkový rozsah hodnocené práce činí 101 stran (z toho číslovaných 90 stran). Práce má standardní členění do 8 číslovaných kapitol, úvodu, seznamu literatury, seznamu symbolů, veličin a zkratek a seznamu příloh. Diplomová práce je doplněna vytvořeným software, databází termografických (IRT) snímků a doprovodným textovým souborem, vše dostupné v online repositáři. Z formálního hlediska nemám k práci výrazných výtek a koncept celého zpracování diplomové práce považuji za dobře promyšlený. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou obsahově vyvážené. Jednotlivé pasáže teoretické i praktické části práce jsou vhodně doplněny vzorci, schématy či IRT snímky. Drobný komentář a doporučení patří k formě uvádění jednotek u komentovaných fyzikálních veličin, kdy autorka místy nepoužila jednotky základní, jak je zvykem (např. vzorec 2 na straně 5 či Wienova konstanta na téže straně). Práce je psána slovensky, jazykovou úroveň nejsem tedy schopen zcela posoudit. V textu lze ale i tak nalézt místy neobratné formulace, např. strana 2, kde autorka uvádí „schopnost termokamery shromažďovat záření“ či zapomenuté poznámky autorky na straně 26. Kvalita i kvantita literárních zdrojů odpovídá DP a ukazuje na dobrou orientaci studentky v dané problematice i schopnost práce s anglicky psaným textem. Vytvořený software pro analýzu IRT dat je funkční, jeho uživatelské rozhraní je přívětivé a splňuje definované požadavky. Na prezentovaných datech autorka demonstruje funkčnost vytvořeného software a prezentované výsledky jsou věrohodné. Plně také akceptuji komentář, popisující minimum možnosti praktických IRT měření v době pandemických opatření. Diskuze a závěr práce jsou zpracovány jasně a ukazují na orientaci studentky v daném tématu, její schopnost syntézy informací a presentace výsledků. V celkovém hodnocení se mi jeví hodnocená diplomová práce na dobré úrovni. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Celkový počet bodů: 91

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 126750