FLAJŽÍKOVÁ, Ž. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Bakalářský projekt je samostatnou prací studentky, dokladuje její pragmatický, suverénní přístup a přímočaré řešení konkrétního zadání. Navrhovaný projekt tak pragmaticky řeší zadané území i stavební program - forma ani obsah návrhu nevykazují žádné zásadní pochybení, zároveň však nepřináší žádnou zásadní kvalitu či výjimečnost. Typologie pavlačových bytů je navržena přehledně, stejně tak vertikální rozložení funkcí v objektu. Předmětem pochyb však může být objemové řešení a návrh dvorní fasády - tedy těch části návrhu, u kterých čistě pragmatický přístup není pravděpodobně jediným možným. Otázky a náměty k obhajobě: Popište konstrukci pilířů v předsazené loggii

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování pragmatický, suverénní, samostatný
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Šupler, Libor

Práci předchází pečlivá analýza. Urbanistické i dispoziční řešení je možno hodnotit velmi dobře. Tyto kladné předpoklady, však bohužel nejsou zhodnoceny v celkovém výrazu domu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A jasný urbanistický koncept reaguje na stávající uliční fronty a uzavírá tak blok zástavby nárožním objektem navrhovaný objem domu vytváří ve vnitrobloku klidný soukromý dvůr
Architektonické řešení D navázání na štíty stávajících domů je zjemněno odskočením ve čtvrtém nadzemním podlaží v pohledu jižním je výšková úroveň atiky navrhovaného domu v úrovni atiky stávajícího, v 3D-modelu je však v úrovni hřebene střechy stávajícího domu ? dispozičně i velikostně stejný byt má v různých úrovních různé dimenze otvorů do lodžie; to vše je propsáno do fasády, která tak ztrácí jakýkoli řád či uchopitelný koncept; celek tak působí chaoticky a nahodile
Provozní řešení B - dům s pavlačovým systémem umožňuje orientaci všech obytných místností na ideální jihovýchodní stranu. - dispoziční uspořádání jednotlivých bytových jednotek funguje a celkové výměry a kategorizace bytů jsou úměrné - zřejmé je i vertikální dělení funkcí na obchodní parter, byty a mezonetové bydlení v nejvyšší úrovni
Technicko konstrukční řešení B kombinovaný stěnový a železobetonový konstrukční systém je zvolen adekvátně k polyfunkčnímu městskému domu
Formální úroveň C práci předchází podrobná historická a funkční analýza města a místa řešení návrhu grafická značka dělení jednotlivých formátů na čtverce, působí (především u prezentace výkresů) spíše rušivým dojmem
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 31607