ČAPEK, I. Automatizované měřicí pracoviště pokusných článků olověného akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivík, Petr

Úkolem studenta v diplomové práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, seznámit se s problematikou automatizace měření článků olověných akumulátorů. Těžištěm práce bylo navrhnout a sestavit automatizované měřící pracoviště včetně sestavení programů pro automatizované měření a cyklování pokusných článků. Byly vytvořeny dva měřicí a simulační programy ve vývojovém prostředí VEE Pro. První program se zabývá cyklováním článku olověného akumulátoru v režimu částečného nabití (PSoC) a simuluje běh hybridního elektrického vozidla (HEV). Druhý program simuluje provoz trakčního akumulátoru v elektrickém vozidle (EV). Dalším úkolem pak bylo experimentálně ověřit funkčnost pracoviště a měřícího programu cyklováním (nabíjením a vybíjením) pokusných článků spolu s měřením jejich důležitých parametrů (zejména napětí, proudů, kapacity, nabíjecí účinnosti apod.). Student provedl veškeré experimentální práce v laboratoři chemických zdrojů elektrické energie ústavu elektrotechnologie FEKT a zpracoval diplomovou práci v rozsahu 55 stran včetně seznamu použité literatury. V teoretické části je popsán princi činnosti, konstrukce a rozdělení olověných akumulátorů. Jsou přehledně popsány základní typy olověných akumulátorů, jejich rozličné degradační mechanismy a způsoby jejich minimalizace. Dále je v experimentální části podrobně popsáno měřící pracoviště a pozornost je věnována oběma rozsáhlým měřícím programům. Ty byly vyvinuty v moderním objektovém programovacím prostředí Agilent VEE Pro 8.0. V experimentální části potvrzujícím funkčnost sestaveného pracoviště a měřícího programu jsou uvedeny výsledné závislosti napětí, proudů, potenciálů, tlaků a stupně nabití u pokusných článků, podrobených oboum cyklovacím režimům. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval systematicky a se zájmem o zpracovávanou problematiku. Všechny problémy vzniklé při vytváření pracoviště a zejména měřícího programu úspěšně vyřešil. K řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Také práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Výsledné pracoviště a měřící programy umožní automatizaci měřících procesů na pokusných článcích a lze ho velmi dobře použít v rozsáhlých experimentech zkoumajících elektrody olověných akumulátorů připravovaných v laboratoři chemických zdrojů elektrické energie. Proto doporučuji práci k obhajobě a diplomovou práci studenta hodnotím známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Lábus, Radek

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou automatizace měření laboratorních článků v experimentech s olověnými akumulátory. Práce je zpracována v rozsahu 51 stran včetně seznamu použité literatury. Práce je rozčleněna do osmi kapitol. V první a v druhé kapitole uvádí historii, vývoj a popis olověného akumulátoru. V následující kapitole popisuje konstrukci a zapojení měřícího pracoviště. Další dvě kapitoly se zabývá návrhem měřících programů v softwarovém prostředí Agilent VEE Pro 8.0, popis jejich činností, jednotlivých částí a cyklů, a také popisy výpočtů měřených parametrů. Šestá kapitola je věnována experimentální části, kde je zobrazení jednotlivých výsledných grafů naměřených charakteristik olověného akumulátoru. V závěru student doporučuje další testování měřícího pracoviště a posléze plné nasazení do výzkumu experimentálních článků olověných akumulátorů v laboratoři chemických zdrojů elektrické energie. Předložená práce je sepsána pečlivě, přehledně a výstižně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na velmi dobré úrovni a odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. K práci mám následující připomínky: Str. 47 - chybí označení článku, na kterém bylo provedeno experimentální měření a následně vyneseny grafy Str. 51 - podrobnější popis literatury Odborná úroveň předložené práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Výsledné zařízení a měřící programy lze použít pro měření vlastností experimentálních článků olověných akumulátorů v laboratoři chemických zdrojů elektrické energie. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 10695